Villkor för Blocketpaketet

Användarvillkor för Blocketpaketet

Tänk på att konsumentlagstiftningen inte gäller vid köp mellan privatpersoner. Detta innebär bland annat att du inte har någon ångerrätt, bytesrätt eller öppet köp om du är missnöjd med varan.

Dessa villkor gäller din användning av Blocketpaketet, en tjänst som tillhandahålls av Blocket AB, 556610-3429 (“Blocket”) i samarbete med Rocker AB (publ), 559046-8574 (“Rocker”).

Tillhandahållande av Blocketpaketet regleras av dessa allmänna villkor (“Villkoren”) tillsammans med Blockets användarvillkor. Genom att använda Blocketpaketet åtar du dig att följa och accepterar du att vara bunden av Villkoren. Betalningen av varor och fraktavgifter till Rocker regleras genom Rockers allmänna villkor för säljare respektive Rockers allmänna villkor för köpare.

1. Beskrivning av Blocketpaketet

1.1 Blocketpaketet är en tjänst som är kan användas för att köpa och skicka varor som säljs av privatpersoner på Blockets marknadsplats. Den som använder Blocketpaketet för att köpa en vara kallas nedan för “Köpare” och den som använder tjänsten för att sälja en vara kallas för “Säljare”.

1.2 För att använda Blocketpaketet måste både Köpare och Säljare vara registrerade användare hos både Blocket och Rocker. Registrering hos Rocker sker i flödet för Blocketpaketet.

1.3 Avtal om köp och försäljning av vara ingås mellan Köpare och Säljare via Blockets marknadsplats. Varken Blocket eller Rocker är part i denna avtalsrelation.

1.4 Om Säljaren vill erbjuda Köparen att köpa varan med Blocketpaketet måste Säljaren aktivera frakt enligt de instruktioner som finns på Blockets marknadsplats. Därefter visas detta i Säljarens annons. I annonsen visas även det fraktpris som ska betalas av Köparen.

1.5 Blocketpaketet kan endast användas för köp av varor där Säljaren i sin annons har valt att erbjuda Köparen att köpa med Blocketpaketet.

2. Köp och betalning

2.1 När Köparen och Säljaren har kommit överens om ett pris skickar Säljaren ett betalningsuppdrag varpå Köparen får en länk till säker betalning hos Rocker.

2.2 I samband med Köparens accept av betalningen eller betalning via Swish uppger Köparen sin leveransadress. Köparen ansvarar för att korrekta adressuppgifter och kontaktuppgifter anges. Eventuella merkostnader till följd av ofullständig eller felaktigt adresserad försändelse till Köparen debiteras Köparen. Mottagaren av paketet måste vara en fysisk person som kan legitimera sig för att hämta ut paketet.

3. Skicka varan

3.1 När Köparen har betalat via Swish eller, om Köparen väljer att betala mot faktura, har godkänt Rockers betalningsvillkor får Säljaren ett bekräftelsemejl med en färdig adressetikett att skriva ut.

3.2 Säljaren ska skicka paketet med den transportör som anvisats av Blocket.

3.3 När Säljaren har fått bekräftelsemejlet enligt punkt 3.1 ovan har Säljaren 7 dagar på sig att packa varan och lämna in paketet till närmaste paketombud.

3.4 När Säljaren har lämnat in paketet får Köparen ett mejl med paketets sändnings-ID.

3.5 Säljaren får betalt från Rocker några dagar efter det att Köparen har mottagit och godkänt, eller anses ha godkänt, varan i enlighet med punkt 4 nedan.

4. Hämta paketet och kontrollera varan

4.1 Köparen får en avi när paketet har anlänt till Köparens paketombud. Köparen har 14 dagar på sig att hämta ut Blocketpaketet från dess att paketet anlänt till paketombudet innan det returneras till Säljaren. Om paketet returneras till Säljaren på grund av att Köparen inte hämtat ut det i tid är Köparen skyldig att betala kostnaden för returfrakten.

4.2 När paketet har hämtats ut har Köparen 24 timmar på sig att kontrollera att varan inte väsentligt avviker från annonsbeskrivningen, bilder eller från vad Säljaren eventuellt utfäst. Godkännande sker automatiskt (Köparen anses ha godkänt varan) 24 timmar efter att varan hämtats ut om Köparen inte innan dess har reklamerat varan i enlighet med vad som anges i Villkoren. Om Köparen inte reklamerar inom 24 timmar från uthämtande av varan kommer Rocker att betala ut pengarna för varan till Säljaren och köpet är därmed slutfört.

5. Reklamation av varan

5.1 Om Köparen, vid mottagande av varan, upptäcker att varan väsentligt avviker från annonsbeskrivningen eller från vad Säljaren eventuellt har utfäst måste Köparen meddela Säljaren och Blocket om detta (reklamera). En sådan reklamation av Köparen görs till Säljaren genom Blockets meddelandefunktion samt till Blocket och måste ske inom 24 timmar från det att Köparen hämtade ut varan. Köparen måste kunna styrka att varan väsentligt avviker från vad parterna kommit överens om. Köparen svarar för eventuella kostnader som uppkommer för att visa att varan väsentligt avviker från vad parterna kommit överens om.

5.2 Om Köparen genomfört en reklamation i rätt tid (inom 24 timmar från att Köparen hämtat ut varan) kommer Blocket att hantera reklamationen genom en dialog med Köparen och Säljaren i syfte att nå en lösning. Förutsatt att Köparen kan styrka att varan väsentligt avviker från vad parterna kommit överens om pausas betalningen till Säljaren.

5.3 Vid transportskada eller utebliven leverans av paket gäller istället vad som anges i punkt 8 nedan.

6. Om Köparen och Säljaren inte kan komma överens

6.1 Om Köparen och Säljaren inte kan komma överens trots att Köparen har reklamerat i rätt tid kommer Blocket att hantera situationen genom att kontakta Köparen och Säljaren. När Blocket kontaktar Köparen eller Säljaren har de 5 dagar på sig att återkomma med svar till Blocket.

6.2 Om Köparen och Säljaren inte kan komma överens trots att Säljaren inom 24 timmar från uthämtande av returpaketet har invänt mot innehållet i returen till Köparen och Blocket kommer Blocket att hantera situationen genom att kontakta Köparen och Säljaren. När Blocket kontaktar Köparen eller Säljaren har de 5 dagar på sig att återkomma med svar till Blocket.

6.3 Om Köparen eller Säljaren inte följer de svarstider som anges i Villkoren respektive i Rockers allmänna villkor för Köpare respektive Säljare försitter part sin potentiella rätt i frågan.

6.4 För att betalning till någon av parterna ska kunna ske efter att Blocket pausat betalning måste något av följande uppfyllas:

6.4.1 Säljaren godkänner att betalning sker till Köparen,

6.4.2 Köparen godkänner att betalning sker till Säljaren,

6.4.3 Blocket bedömer att Köparens invändning om att varan väsentligt avviker från vad parterna kommit överens om är grundlös. Betalning sker då till Säljaren,

6.4.4 Blocket bedömer att Köparens invändning om att varan väsentligt avviker från vad parterna kommit överens om är korrekt och Köparen returnerat varan till Säljaren. Betalning sker då till Köparen,

6.4.5 Blocket bedömer att Säljarens invändning mot innehållet i returen är grundlös. Betalning sker då till Köparen,

6.4.6 Blocket bedömer att Säljarens invändning mot innehållet i returen är korrekt. Betalning sker då till Säljaren, eller

6.4.7 Säljaren eller Köparen tillhandahåller Blocket en lagakraftvunnen dom eller beslut som anger vem som har rätt till betalningen.

7. Retur av vara i samband med hävning

7.1 Om köpet ska hävas och varan ska skickas tillbaka till Säljaren gäller följande:

7.1.1 Köparen ska använda den returfraktsedel som Blocket tillhandahåller och skicka tillbaka varan till Säljaren inom 3 dagar från det att Köparen fått returfraktsedeln.

7.1.2 Köparen ska spara inlämningskvittot i minst två månader från det att varan levererats till Säljaren.

7.1.3 Köparen ska se till att försändelsen är försäkrad till ett belopp som motsvarar varuvärdet.

7.2 Vid retur av vara i samband med hävning förbehåller sig Blocket rätten att debitera Säljaren för fraktavgifterna.

7.3 Säljaren ansvarar för att korrekta adressuppgifter och kontaktuppgifter har angetts. Eventuella merkostnader till följd av ofullständig eller felaktigt adresserad försändelse till Säljaren debiteras Säljaren. Mottagaren av paketet måste vara en fysisk person som kan legitimera sig för att hämta ut paketet.

7.4 Återbetalning till Köparen sker när Säljaren har godkänt, eller anses ha godkänt, returen av varan. Godkännande sker automatiskt om Säljaren inte har kommit med invändningar mot innehållet i returen inom 24 timmar från det att paketet hämtades ut.

7.5 Hämtar Säljaren inte ut returen från paketombudet inom 30 dagar anses returen vara godkänd av Säljaren. Efter denna tid har transportören rätt till paketet och dess innehåll.

8. Reklamation av transportskador och försvunna paket

8.1 Vid misstanke om transportskada ska reklamation ske till Blocket.

8.2 Det åligger mottagaren av paketet att i samband med att paketet hämtas ut kontrollera om det finns synliga skador. Första reklamationen ska då ske direkt till paketombudet vid utlämningen. Dold skada som inte syns vid utlämnandet ska anmälas till Blocket så snart som möjligt men inte senare än 7 dagar efter det att paketet hämtades ut.

8.3 Om ett paket inte har nått mottagarens paketombud inom 30 dagar från det att det lämnades in för transport anses paketet vara försvunnet. En förlustanmälan ska då lämnas in av paketets avsändare och vara Blocket tillhanda inom 60 dagar från det att paketet lämnades in.

8.4 Den som begär ersättning för transportskada eller förlust måste skicka in underlag i samband med sin reklamation. Underlaget ska styrka varans värde, beskriva vad skadan består i samt innehålla foton på emballage och skadad vara. Blocket och transportören har rätt att besiktiga skadade varor.

8.5 Vid godkänd reklamation ersätts ett varuvärde till ett maxbelopp om 5 000 kronor + fraktkostnad av transportören. Varuvärdet ska motsvara ett skäligt marknadsvärde.

9. Ångerrätt

9.1 Blocketpaketet används när två privatpersoner ingår avtal om köp respektive försäljning av en vara med frakt. För ett sådant avtal gäller inte konsumentlagstiftningen och därför har Köparen ingen ångerrätt, bytesrätt eller öppet köp.

9.2 Tjänsten Blocketpaketet tillhandahålls av Blocket som företag till Köpare och Säljare som konsumenter. När du köper tjänster av ett företag via Internet har du som regel 14 dagars ångerrätt. För att använda Blocketpaketet frånsäger sig Köpare och Säljare ångerrätt gentemot Blocket med anledning av avtalet mellan Köpare och Säljare om att köpa respektive sälja varan med Blocketpaketet.

10. Behandling av personuppgifter

10.1 Vid användning av Blocketpaketet behandlar Blocket dina personuppgifter. I Blockets personuppgiftspolicy framgår hur Blocket samlar in och använder dina personuppgifter.

10.2 Dina personuppgifter kommer även att behandlas av Rocker, du kan läsa mer om denna personuppgiftsbehandling i Rockers personuppgiftspolicy.

10.3 Därutöver behandlas dina personuppgifter av Blocketpaketets transportör som personuppgiftsansvarig i samband med paketutlämning. När paketet lämnas ut av paketombudet registreras legitimation (och legitimation för eventuellt ombud som fått i uppdrag att hämta ut paketet). Detta sker för att säkerställa att ingen obehörig hämtar ut paketet.

11. Meddelanden

11.1 Meddelanden till Blocket skickas till Blocket. Blocket skickar meddelanden till dig på din senast uppgivna e-post.

12. Leveransvillkor

12.1 För transport av Blocketpaketet tillämpas reglerna i NSAB 2015. Detta innebär bland annat att:

12.1.1 Det åligger avsändaren att förpacka gods- och paketsändningar med hänsyn till dess känslighet, så att dessa klarar normala transportpåkänningar i samlastningstrafik, vilka ofta inkluderar terminalhantering/maskinsortering. Förpackningen ska samtidigt vara utformad så att eget gods inte kan orsaka skada på annat gods under transporten.

12.2 Följande varor accepteras inte för transport:

 • Varor med flytande innehåll/vätskor
 • Temperaturkänsliga varor (värme/kyla)
 • Livsmedel
 • Läkemedel
 • Narkotika och droger
 • Alkohol
 • Tobaksprodukter
 • Levande växter
 • Levande eller döda djur
 • Lik/likdelar och urnor eller liknande med aska
 • Däck
 • Kontanter, värdepapper eller liknande
 • Licenspliktiga skjutvapen, luftvapen och kopior eller replikor av dessa vapen, oavsett tillverkningsår. Ej heller vapendelar eller ammunition
 • Farligt gods/farligt avfall, samtliga ADR-klasser (ej heller i begränsad mängd)
 • Varor som omfattas av exportrestriktioner
 • 12.3 Avsändaren ansvarar för att försändelsens innehåll inte strider mot ovanstående restriktioner. Blocket ansvarar inte för försändelser som strider mot Villkoren. Paket med innehåll som strider mot ovanstående restriktioner kasseras eller förstörs av transportören vid upptäckt och polisanmälan kan komma att ske. Avsändaren ska ersätta Blocket och transportören för all skada som uppkommer av att avsändaren brutit mot restriktionerna. Avsändaren är också skyldig att betala för eventuella destruktionskostnader och tillkommande administrativa kostnader.

  12.4 Följande ramar gäller för Blocketpaketet:

 • Maxvikt/kolli: 20 kg.
 • Endast ett kolli per sändning.
 • Maxlängd/kolli: 1,8 m. Kollits längd + omkrets får högst vara 3,0 m.
 • Höjden på kollit får inte understiga 20 mm.
 • Maxvolym/kolli: 0,214 m3.
 • För kollin vars längd överskrider 1,4 m tillkommer hanteringsavgift för långt paket.
 • För kollin/sändningar som överstiger ovan angivna maximala mått- och viktgränser utgår en tilläggsavgift.
 • Transportetiketten ska i sin helhet rymmas på kollits ovansida.
 • Transportören är inte skyldig att distribuera gods som överskrider ovan angivna - begränsningar. Transportören förbehåller sig därför rätten att hantera sådant gods på annat sätt än som framgår av dessa allmänna villkor.
 • Frakt beräknas efter den fraktdragande vikten, d.v.s. den högsta av den verkliga vikten eller den volymberäknade vikten. Volymberäkning: Den volymberäknade vikten beräknas genom att kollits totala volym uttryckt i kubikmeter multipliceras med 280 kg.
 • Avisering av försändelse kan ske via SMS, e-post eller brev.
 • Påminnelseavisering sker sju (7) dagar efter ankomst till paketombudet.
 • 12.5 Paket ska vara märkt med den transportetikett som tillhandahålls vid beställning av Blocketpaketet.

  12.6 Paket kvitteras vid uthämtning hos paketombud genom uppvisade av godkänd legitimation.

  13. Förändringar i Villkoren

  Blocket kan komma att ändra Villkoren från tid till annan. I den mån vi gör väsentliga förändringar kommer vi att meddela dig om förändringarna innan de träder i kraft. Den version som är gällande kommer att finnas publicerad på Blockets hemsida.

  14. Tvist

  14.1 Vid eventuell tvist mellan parterna ska Köparen och Säljaren kontakta varandra för att lösa tvisten med stöd av Villkoren och Rockers allmänna villkor för Köpare respektive Säljare. Uppstår frågor kring Blocketpaketet kontaktas Blocket. Vid frågor om betalning kontaktas Rockers kundtjänst.

  14.2 Om du inte är nöjd med Blockets hantering av eventuella klagomål har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, du kan läsa mer på www.arn.se.

  14.3 Misstänkta fall av bedrägerier anmäls alltid till Polisen.

  14.4 Svensk rätt tillämpas på detta avtal och eventuella tvister ska hanteras av allmän domstol.

  Sälj tryggt med Blocketpaketet

  Schibsted logo
  Blocket är en del av Schibsted.
  Schibsted ansvarar för hanteringen av din data på den här webbplatsen.Läs mer