Användarvillkor tidigare

Tidigare version av Blockets användarvillkor (ej gällande)

Nedan hittar du tidigare version av användarvillkor på Blocket gällande den 1 mars 2019 till den 19 april 2020.

*Du hittar gällande version av Blockets användarvillkor här. *

Villkoren är till för din säkerhet på Blocket

 • Annonser som inte följer reglerna publiceras inte.
 • Radera eller förläng din gamla annons om du ska annonsera samma vara eller tjänst igen.
 • Är du osäker på om din annons följer reglerna, fråga kundservice
 • För jobbannonser gäller Regler för annonsering på Blocket Jobb

Allmänt

Dessa villkor ("Användarvillkoren"), tillsammans med övriga villkor som finns på Blockets webbplats och mobila applikationer (tillsammans kallar vi dessa för "Webbplatsen") och sådana villkor som Blocket i vissa fall tillhandahåller en användare separat, reglerar din användning av Blockets tjänster (”Tjänsterna”). Tjänsterna tillhandahålls av Blocket AB, org. nummer 556610-3429 (“Blocket” eller “vi”). Blocket är en del av Schibsted där även systerbolagen Aftonbladet, Prisjakt, TV.nu, Lendo och Svenska Dagbladet ingår. Här kan du läsa mer om Schibsted: http://www.schibsted.com. Genom att använda Tjänsterna godkänner du dessa Användarvillkor och förbinder dig att följa dem. Denna version av Användarvillkoren gäller från den 1 mars 2019. Vi rekommenderar dig att läsa Användarvillkoren noggrant och skriva ut en kopia av Användarvillkoren för framtida bruk.

Dina personuppgifter

För att vi ska kunna ge dig tillgång till våra tjänster, till exempel ge dig möjlighet att annonsera på Blocket eller kontakta annonsörer behöver vi samla in och behandla vissa personuppgifter om dig. I Blockets personuppgiftspolicy finns information om vilken information vi samlar in, hur vi använder dina personuppgifter och vilka valmöjligheter och rättigheter du har, till exempel i fråga om att få tillgång till dina personuppgifter.

Förutsättningar för att du ska kunna använda Tjänsterna

För att ingå avtal om Tjänsterna måste du vara 18 år gammal eller ha målsmans godkännande. Tjänsterna tillhandahålls inte till personer eller företag som tidigare har brutit mot Användarvillkoren, tidigare av Blocket tillhandahållna villkor eller lagar och regler. Om du registrerar ett företag som användare intygar du att du har behörighet att binda företaget till dessa Användarvillkor.

Annonsering på Blocket

I Blockets Regler för annonsering (se nedan) finns regler för utformning och kategorisering av annonser. För att annonsera på Blocket måste du följa reglerna för annonsering.   Observera att särskilda regler för annonsering gäller för platsannonsering på Blocket Jobb.   Blocket förbehåller sig rätten att blockera eller stänga av en användare som missbrukar, manipulerar eller använder Tjänsterna i strid med Användarvillkoren, inklusive reglerna för annonsering.

Användargenererat innehåll

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en användare av en Tjänst skapar och/eller lägger upp på Webbplatsen som t.ex. bilder, filmer och annonstexter ("Användargenererat innehåll").   Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade innehållet, antingen genom att du själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis en bild, en film eller en annonstext), eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda det Användargenererade innehållet på Webbplatsen i enlighet med Användarvillkoren.   Detta innebär att du garanterar att Användargenererat innehåll inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material, såsom musik, film, bild, logotyp eller annat material som du inte har tillåtelse att använda.   Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet (exempelvis i en bild eller en film eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de har godkänt att medverka i det Användargenererade innehållet och att Blocket även kan komma att använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte.   Genom att lägga upp Användargenererat innehåll på Webbplatsen, exempelvis genom att lägga in en annons, ger du Blocket en obegränsad rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Blocket får även använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. Blockets rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats.   Du efterger härmed alla krav på ersättning från Blocket för Blockets användning av det Användargenererade innehållet.

Immateriella rättigheter

Blocket, eller Blockets licensgivare, innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av Tjänsterna. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för Tjänsterna. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsterna. Om inte annat anges är allt material Blockets exklusiva egendom.   Du får skriva ut enskilda sidor från Webbplatsen men du får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information på Webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från Blocket.   Användning av automatiserade tjänster såsom robotar, spindlar, indexering och liknande samt andra metoder för systematisk användning av innehållet på Webbplatsen är inte tillåtet utan föregående skriftligt tillstånd från Blocket.   All otillåten användning medför ersättningsskyldighet. Den som avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot lagen kan straffas med böter eller fängelse upp till två år och bli dömd att betala skadestånd.

Marknadsföring

All marknadsföring ska enligt Marknadsföringslagen (2008:486) stämma överens med god marknadsföringssed. Om ett företag bryter mot reglerna kan Marknadsdomstolen förbjuda detta och om det fortsätter kan företaget dömas att betala vite (ett slags böter).   Det är uttryckligen förbjudet att skicka reklam via e-mail eller SMS till fysiska personer om inte dessa har samtyckt till det på förhand. Det är också förbjudet att driva telefonförsäljning till personer som tydligt har motsatt sig detta.

Ansvarsbegränsning

Blocket garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsterna. Driften av Webbplatsen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Blockets kontroll och Blocket ställer inga garantier gällande Webbplatsens funktion eller tillgänglighet. Blocket kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Webbplatsen och dess innehåll.   Webbplatsen är huvudsakligen en annonsplats. Webbplatsen är således ett forum som låter användare annonsera, sälja och köpa varor och tjänster. Blocket har ingen kontroll över och medverkar inte i transaktionen mellan en köpare och en säljare. Du ska inte anta att ett erbjudande, en försäljning eller ett köp av ett objekt är giltigt och lagligt endast för att det förekommer på Webbplatsen. Blocket ansvarar inte för den utannonserade varan eller tjänsten.   Blocket ersätter endast direkta kostnader som uppkommit vid användande av Tjänsterna som en direkt följd av vårdslöshet från Blockets sida. Blockets ansvarar inte i något fall för indirekta skador såsom utebliven vinst, förlust av data, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador. Vid tekniska fel som påverkar annonseringen ersätts högst annonskostnaden.
Blocket ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten.

Skadeersättning

Du som användare åtar dig att hålla Blocket skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Användargenererat innehåll eller på grund av att du i övrigt har agerat i strid med dessa Användarvillkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

Ångerrätt

När du köper tjänster via Internet har du som regel 14 dagars ångerrätt. För att annonsera på Blocket måste du dock frånsäga dig din ångerrätt eftersom Blockets tjänst för annonsering innebär att du, genom att lägga in en annons, begär att tjänsten påbörjas omedelbart efter att du har betalat för den. Det innebär att du accepterar att ångerrätten upphör när tjänsten har fullgjorts. Blockets tjänst anses fullgjord så snart din annons har publicerats. Motsvarande regler gäller för tilläggstjänster som du köper i samband med annonsering. Exempel på tilläggstjänster är ändring eller förnyelse av annons, dessa tjänster anses fullgjorda så snart annonsen ändrats eller förnyats.

Överlåtelse

Genom att acceptera Användarvillkoren godkänner du att avtalet som du har ingått med Blocket, utan ditt samtycke, kan överlåtas till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av Schibsted eller till tredje part i anslutning till en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar Tjänsterna.

Förändringar i Tjänsterna

Blocket kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Tjänsterna eller ersätta Tjänsterna med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig Blocket rätten att avsluta din tillgång till Tjänsterna, vilket kommer att ske efter att du har fått information om detta, t.ex. genom meddelande till din registrerade e-postadress. Eventuell ersättning som betalats i förskott för Tjänsterna kommer i sådana fall att återbetalas till dig.

Ändringar i Användarvillkoren

Blocket kan komma att ändra dessa Användarvillkor från tid till annan. I den mån vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi dock att inhämta ditt samtycke innan förändringen träder i kraft.

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag ska tillämpas på Tjänsterna och dessa Användarvillkor. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.   Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se

Kontaktuppgifter

Blocket AB, 105 18 Stockholm kundservice@blocket.se
För snabbast möjliga svar använd istället vårt kontaktformulär.

Regler för annonsering

Blocket gör inte anspråk på att nedan angiven information, med avseende på vad som kan anses vara olagligt eller otillbörligt och således inte får förekomma på Webbplatsen, är komplett eller uttömmande. Informationen är således i dessa avseenden endast exemplifierande. Du ansvarar själv som användare för att den information som du lägger in i annonser inte strider mot gällande lagar och regler. Du som användare är personligen ansvarig för din annons.   Blockets "Privatannonser" är till för att användas av privatpersoner som är behöriga att ingå avtal enligt vad som ovan anges i dessa Användarvillkor.   Blockets "Företagsannonser" är till för företag. Blocket förbehåller sig rätten att avgöra när en annons är företagsliknande. Följande kategoriseras som företag:
 • Juridiska personer
 • Annonsör med varor som säljs med avdragbar moms
Företagsannonsörer åtar sig att följa konsumentskyddande lagar (bland annat konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen och prisinformationslagen) och Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.   Bil- & Motorcykelhandlare måste ha ett abonnemang för att publicera radannonser under säljes. Köpesannonser kan dock radannonseras direkt via Webbplatsen.

Publiceringstid

Blockets tjänst anses fullgjord när annonsen har godkänts och publicerats på Webbplatsen. Därefter måste du som användare plocka bort annonsen så snart syftet med annonseringen är uppfyllt, t.ex. när du har sålt det som du har annonserat. Eftersom Blocket vill minimera antalet inaktuella annonser på Webbplatsen tas en annons bort av Blocket efter två månader från publiceringsdagen.
På Blocket Bostad uthyres tas annons bort av Blocket om du inte har loggat in på ditt Blocket Bostad-konto under en sammanhängande period om tre veckor. Du kommer att få påminnelse via mail när du inte har varit aktiv på en vecka med en uppmaning att logga in för att din annons inte ska tas bort. Så länge du är aktiv ligger din annons på Blocket Bostad uthyres kvar tills dess du väljer att ta bort den.

Granskning och kontroll av annonser och användare

Blocket förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser och att neka eller avlägsna en annons på grund av att den bryter mot de Användarvillkoren, tredje parts upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot Blockets principer och anda. Blocket förbehåller sig rätten att ta bort/ändra i annonstext om texten bryter mot annonseringsregler, och annonsen efter ändringen kan publiceras.   Slumpvisa eller anmälningsinitierade kontroller genomförs fortlöpande, till exempel för verifiering av en användares identitet. Den som väljer att inte medverka till en sådan kontroll riskerar att stängas av från användning av Blocket.

Blockets meddelandetjänst

I Blockets meddelandetjänst kan du skicka och ta emot meddelanden. Meddelanden som du skickat till eller tagit emot från andra Blocket-användare finns på så vis samlade på Blocket i ditt användarkonto. Om du har valt att få e-postnotiser skickas meddelanden även till din registrerade e-postadress. Du kan svara på meddelanden direkt på Blocket eller via e-post.   När du använder meddelandetjänsten ersätts din e-postadress med ett alias. Detta sker av säkerhetsskäl. Namn och telefonnummer som du angett i svarsformuläret eller i annonsen bifogas däremot i meddelandet. Om e-postadress skrivs in i meddelandetexten kommer denna att tas bort.   God ton och ett trevligt uppträdande mellan användare är en självklar förutsättning för en bra affärsmiljö och goda affärer. Därför är det självklart inte tillåtet att:
 • Hota, trakassera eller i övrigt agera anstötligt mot någon i Blockets meddelandetjänst.
 • Använda Blockets meddelandetjänst för att utföra någon olaglig, vilseledande eller skadlig handling.
 • I övrigt missbruka Blockets meddelandetjänst, exempelvis genom att skicka skräppost eller andra oönskade meddelanden.
Blocket kommer att filtrera, ta bort eller stoppa meddelanden med stötande eller otillåtet innehåll. Blocket kan också stoppa meddelanden eller ta bort innehåll som strider mot våra Användarvillkor. Blocket förbehåller sig rätten att stänga av användare som inte följer reglerna för meddelandetjänsten eller som använder den på sätt som är till skada för oss eller våra användare.

Återbetalning och tillgodo

Om en annons nekas publicering får du ett tillgodohavande på Blocket motsvarande annonsens värde. Ett tillgodohavande kan även komma att erbjudas vid vissa tekniska problem eller felaktiga betalningar. Tillgodohavandet kopplas till annonsörens e-postadress, är giltigt under ett års tid och kan inte användas för delbetalning. Om du inte önskar ett tillgodohavande kan du få återbetalning av erlagda avgifter. Missbruk, manipulering eller användande av Tjänsterna i strid mot Blockets regler ger inte rätt till återbetalning eller kompensation och innebär att eventuella tillgodohavanden ogiltigförklaras.

Annonsering på Blocket Jobb

Observera att särskilda regler för annonsering gäller för platsannonsering på Blocket Jobb, läs mer här Blocket Jobb

Språk

Endast annonser på svenska, danska, norska eller engelska tillåts. Företagsannonsering ska ske på svenska.

Inte ren marknadsföring

Det är endast tillåtet att annonsera om försäljning, uthyrning, byten, samt tjänster och efterlysningar. Annonstexten ska användas till att beskriva den specifika varan eller tjänsten som erbjuds i annonsen. Övrig information, såsom beskrivning av en verksamhet eller ett generellt utbud, tillåts ej i annonstexten. Företag med butik har möjlighet att presentera sin verksamhet på sin butikssida (se under rubriken "Butik på Blocket"). Efterlysningar får endast göras av stulna eller borttappade varor eller djur.

Beskrivning

Annonsrubriken måste beskriva varan eller tjänsten, inga företagsnamn eller länkningar får förekomma. Inga onödiga tecken får användas i rubriken. Varan eller tjänsten måste beskrivas i annonstexten, det är inte tillåtet att endast länka till en annan sida. Annonstexter får inte kopieras från andra annonser, dessa kan vara skyddade av upphovsrätt och/eller andra lagar och är Blockets egendom enligt vad som anges ovan. Det är inte tillåtet att använda sig av sådana sökord i annonstexten som gör att användare får felaktiga annonsträffar eller som innebär otillåten användning av annans varumärke.

Bytesföslag 

Vi tillåter inte att man skriver ut bytesförslag i annonstexten. Anledningen till detta är att när användare söker på sajten efter en vara, som även stämmer överens med ett av dina bytesförslag, så dyker din annons upp trots att annonsen inte innehåller den varan. Vi vill att det ska bli så enkelt som möjligt för användare att hitta det de söker på sajten utan att få missvisande sökträffar. Säljer du exempelvis en Volvo får du inte skriva andra bilmärken eller modeller, så som exempelvis BMW eller Mercedes. Självfallet får du skriva att du kan tänka dig byte i annonstexten och sedan komma överens med intressenten om vad du kan tänka dig att byta till i dialog med denne.

E-post

Om du när du annonserar endast kan nås via telefon, skriv detta i annonstexten, e-postadressen är dock obligatorisk för att kunna annonsera ut en vara.

Inga dubbletter

Det är inte tillåtet att lägga in annonser om samma vara eller tjänst mer än en gång samtidigt. Radera den gamla annonsen först innan du lägger in den nya. Det är inte heller tillåtet att lägga in annonser med samma vara eller tjänst under flera län eller i mer än en kategori.

Ändring av vara eller tjänst i annons

Det är inte tillåtet att byta ut eller lägga till en vara/tjänst vid ändring eller förnyelse av annonsen.

Ovederhäftiga/Orealistiska erbjudanden

Det är inte tillåtet att annonsera om orealistiska erbjudanden. Blocket förbehåller sig rätten att neka eller avbryta publicering av annonser som enligt Blockets bedömning är ovederhäftiga eller orealistiska.

Kategorisering

Annonsen ska läggas i den kategori som bäst beskriver din vara eller tjänst (annonsen flyttas till rätt kategori när den granskas). Det är inte tillåtet att blanda varor och/eller tjänster i samma annons när varorna och/eller tjänsterna inte hör till samma kategori. De olika varorna/tjänsterna måste i sådant fall delas upp i flera annonser. Säljannonser ska placeras i kategorin "Säljes" och köpannonser i kategorin "Köpes". Uthyres, önskar hyra och bytes finns som val på vissa kategorier, saknas det ska uthyresannonser placeras i kategorin "Säljes" och önskar hyra i kategorin "Köpes". Bytesannonser placeras i kategorin "Säljes" om varan kategoriseras efter din produkt och i kategorin "Köpes" om varan kategoriseras efter varan du söker. Efterlysningar av stulna eller borttappade varor eller djur ska placeras i kategorin Efterlysningar.

Tjänster

Annonserade tjänster måste följa de lagar och föreskrifter som gäller för respektive bransch. När du annonserar om tjänster måste du därför intyga att du följer dessa (exempelvis avseende Trafiktillstånd, F-skatt och ansvarsförsäkringar). Detta kontrolleras av Blocket i samarbete med branschorganisationer.

Endast ett motorfordon eller bostad per annons

Det är inte tillåtet att lägga in mer än ett motorfordon eller en bostad per annons med undantag för om dessa ska bytas (t.ex. 2 mot 1).

Uthyrning av lägenhet

Vid annonsering under ”Lägenheter uthyres” måste annonsören intyga att ingen förskottshyra eller deposition tas ut innan lägenheten är visad och avtal/kontrakt tecknats. Blocket förbehåller sig rätten att refusera annonser där det framkommit att detta inte har följts.

Kläder & Skor samt Barnkläder & Skor

I dessa kategorier måste dina klädesplagg stämma överens med klädtypen du valt i annonsformuläret. Som privatperson kan du annonsera obegränsat med plagg eller skor. Företag kan annonsera ett plagg per annons och kan ange alla storlekar som plagget finns tillgängligt i. Pälsar och andra produkter från djur som i CITES listning anses sårbara, t.ex. varg och leopard, kräver tillstånd från Jordbruksverket. Om sådant tillstånd finns, bör detta framgå i annonstexten. Olaglig annonsering av sådana produkter kan straffas med fängelse eller böter.

Regler för djur

Blocket har restriktioner mot försäljning eller överlåtande av vissa djur. Varghybrider, till exempel, är inte tillåtna. I enlighet med Djurskyddslagen och i samarbete med Djurskyddet Sverige och SVERAK gäller även nedan villkor för annonsering i kategorin djur.   Att bli djurägare är ett stort ansvar och ska inte vara en ogenomtänkt impulshandling. Därför har Blocket tillsammans med Djurskyddet i Sverige beslutat att inte tillåta annonser där djuret skänks bort.   Lägsta priserna i djurkategorin återspeglar den kostnad som är förenlig med ett ansvarsfullt djurägande och angivet lägsta pris är till för att förhindra ogenomtänkta köp och att motverka djurplågeri.  
 • Katt minst 500 kr.
 • Hund minst 1000 kr.
 • Kanin minst 100 kr.
 • Råtta, hamster och marsvin, minst 100 kr.
 • Reptil, minst 100 kr.
 • Fågel, minst 100 kr.
 • Lantbruksdjur (däggdjur), minst 100 kr.
 • Lantbruksdjur (fågel), minst 50 kr.
 • Fiskar och leddjur/insekter, minst 25 kr.
Djurens ålder (när djuret tidigast kan levereras) vid försäljningen ska framgå i annonsen.  
 • Katter får inte överlåtas innan de är 12 veckor gamla
 • Hundar får inte överlåtas innan de är 8 veckor gamla
 • Kaniner får inte överlåtas innan de är 7 veckor gamla
På förfrågan måste en hundannonsör kunna delge hundens registreringsnummer från Jordbruksverket. I de fall registrering inte hunnit ske, måste valpens mammas registreringsnummer kunna anges.   Annonsering av rovdjur och/eller zoologiska djur och/eller uppstoppade sådana djur, till exempel varg, rovfåglar, leopard, m.fl. kan annonseringen kräva intyg om att marknadssättandet är lagligt. Det är viktigt att du som annonsör har kontrollerat vad som gäller för din specifika vara/produkt. Du kan läsa mer hos Jordbruksverket.   Olagligt marknadssättande/annonsering kan medföra böter eller fängelse.

Spelautomater

Vid försäljning av spelautomater måste det framgå i annonsen att innehav eller uppställning av spelautomaten kan kräva tillstånd från Lotteriinspektionen.

Vapen

Vid försäljning av licenspliktigt vapen måste det framgå i annonstexten att vapnet kräver licens.   Replikor är inte tillåtna (gäller ej replikor föreställande vapen framtagna innan 1896). Blocket tillåter inte heller annonsering av "soft air Guns" eller "startvapen". Luftpistoler, kolsyrevapen eller andra föremål som liknar ”riktiga” vapen tillverkade efter 1896 är inte heller tillåtna att annonsera.

Piratkopior och förfalskningar

Det är inte tillåtet att annonsera piratkopior och förfalskningar av t.ex. märkesprodukter, CD/DVD, programkort eller dator/TV-spelsprogramvara. När du säljer märkesprodukter måste du därför intyga att varan är original.

Olagliga varor

Varor som inte är tillåtna att sälja enligt svensk lag får inte annonseras. Här följer några exempel på olagliga varor:
 • Alkohol, narkotika, tobak
 • Olagliga vapen (t.ex. automatvapen, stiletter, batonger)
 • Läkemedel
 • Produkter för trådlös överföring på 1,2-GHz-bandet
 • Vissa kemiska preparat (t.ex. kvicksilver)
 • Människodelar
 • Hittelön eller ersättning för anskaffande av bostad
 • Laservarnare
 • Aktier (affärsöverlåtelser tillåtna)
 • Förfalskade mynt och sedlar

Otillåtna varor och tjänster

Blocket har restriktioner mot vissa typer av varor och tjänster som inte får annonseras. Här följer några exempel på otillåtna varor och tjänster:

Varor

 • Hälso eller skönhetspreparat (parfymer undantaget)
 • Osmakliga vapen
 • Begagnade underkläder eller badkläder för vuxna

 • Registreringspapper
 • Parkeringstillstånd
 • Linser (när dessa säljs av privatperson)
 • Pornografi och sexleksaker
 • E-postadresser
 • Medlemskap på hemsidor
 • Telefonnummer (dock får abonnemang överlåtas i samband med telefonförsäljning)
 • Egna radio- eller TV-inspelningar
 • Stötande propaganda (samlarföremål från andra världskriget är dock som regel tillåtet)
 • Franchiseverksamheter (undantaget Blocket Jobb)
 • Produkter för att låsa upp mobiltelefoner
 • Replikor av vapen tillverkade efter 1896.
 • Vissa matvaror (t.ex.Störkaviar)
 • Produkter som är avsedda för att undvika/försvåra uttagande av trängselskatt
 • Laserpekare som överstiger 5 mW och samtliga laserpekare med grön laser
 • Affärsöverlåtelser av företag eller verksamheter utanför Norden.

Tjänster

 • Barnpassning (tillfälligt såväl som långvarigt, t.ex. dagmamma)
 • Mäklartjänster
 • SMS-tjänster
 • Söka anställning
 • Massage
 • Tatuering (när denna tjänst utförs av privatperson)

Stötande och kränkande innehåll

Annonser som kan verka stötande eller kränkande för folkgrupper och/eller enskilda individer godkänns inte. Vissa ålderdomliga benämningar på folkgrupper kan uppfattas som stötande och får inte användas. Bilder och filmer av kränkande karaktär tillåts inte.

Underkläder och badkläder

Bilder och filmer med människor eller verklighetstrogna modeller som visar underkläder eller baddräkter är inte tillåtet.

Tredjepartsinformation

När du lägger upp din annons kan Blocket visa tilläggsinformation i anslutning till din annons. Sådan tilläggsinformation visas automatiskt och är baserad på den information som du som användare/annonsör lägger in, exempelvis kan kartinformation visas baserat på det postnummer du har angett och fordonsuppgifter kan visas upp med hjälp  av det registreringsnummer som du har angett för fordonet som annonseras. Dessa tilläggsuppgifter hämtas från externa system som tillhandahålls av tredje part och Blocket tar inget ansvar för eventuella felaktigheter. Du måste själv som annonsör kontrollera att dessa uppgifter är korrekta. Meddela gärna Blocket om något inte stämmer.

Länkar och hänvisningar

Endast annonsörer med butik på Blocket har möjlighet att ha länkar med i annonsen (se under rubriken "Butik på Blocket"). Länkar och hänvisningar i annonser ska vara relevanta för varan eller tjänsten du annonserar om. Samma regler gäller för länkarna som för annonsen i övrigt, d.v.s. du som användare kan komma att ansvara för innehållet på den webbsida du länkar till. Vidare är det inte tillåtet att länka eller referera till en annan annons- eller auktionswebbplats. I kategorin "Bostäder" måste länkar gå till annonser hos registrerade mäklare. Det är ej tillåtet att länka eller hänvisa till sidor där relevant information är dold bakom medlemskap eller på annat vis är lösenordsskyddad.

Bilder och filmer

Bilder och filmer ska vara relevanta för varan eller tjänsten du annonserar om och får inte innehålla övrig text, företagsnamn, logotyper, URL:er eller andra grafiska tillägg som kan tolkas som generell företagsmarknadsföring. Det är inte heller tillåtet att systematiskt använda ramar eller andra grafiska effekter i annonsens bild(er) som medför att annonsen framhävs på bekostnad av andra annonser i listningsvyn. För fordon måste bilden föreställa fordonet i annonsen och samma bild får inte användas i mer än en annons samtidigt.   Det är inte tillåtet att ta bilder och filmer från andra annonser utan annonsörens medgivande. Dessa kan vara skyddade under upphovsrättslagen.   Avseende bilder och annat innehåll i annonser, se också ovan i dessa Användarvillkor under punkten Användargenererat innehåll. Användargenererat innehåll överlåts till Blocket varvid Blocket får rätt att fritt förfoga över innehållet.

Vattenstämplar

Bilder publiceras med Blockets vattenstämpel. Detta görs för att förhindra att bilderna används i andra sammanhang som inte medgivits av dig som användare. Det är därför inte tillåtet att infoga egen vattenstämpel i bild eller film som kan tolkas som generell företagsmarknadsföring.

Logotyper

Det är inte tillåtet att använda annans logotyp i en annons (oavsett om logotypen är del av en bild eller film) utöver sådan logotyp som finns på den vara som annonseras. Företagslogotyper får inte användas som bilder med undantag för annonserna i kategorierna för Tjänster, eller om det är själva företaget du säljer.

Deklaration av försäljning

Inkomsten från enstaka försäljningar, t.ex. möbler, hemelektronik och prydnadsföremål, behöver du inte ta upp i inkomstdeklarationen om den totala vinsten är mindre än 50 000 kr. Om du säljer varor regelbundet ska du dock redovisa inkomsten i deklarationen oavsett om du har tjänat mycket eller lite pengar. Du redovisar inkomsterna som hobbyverksamhet eller som näringsverksamhet, beroende på verksamhetens syfte och hur stor omfattning den har. Läs mer hos Skatteverket.

Tilläggsvillkor för klippkort

Klippkortet kan laddas med vissa givna summor som sedan används för betalning vid annonsering.

Endast för annonsörer med butiker

Klippkortet gäller endast för annonsörer med butik på Blocket. För att kunna utnyttja klippkortet för betalning av annonser måste butiken vara betald och aktiverad.

Betalning och godkännande av villkor

Betalning av klippkortet sker direkt på Webbplatsen med kontokort. Genom betalning av den summa som du har valt godkänner du dessa "Tilläggsvillkor för klippkort".

Giltighetstid

Klippkortet gäller under två (2) år räknat från datumet då det fylldes på genom inbetalning av den valda summan eller senast användes för betalning. Ingen återbetalning sker av innestående medel som inte förbrukats före giltighetstidens utgång.   Klippkortet kan inte bytas in mot kontanter eller på annat sätt helt eller delvis återköpas.

Endast för radannonsering

Klippkortet kan endast användas för betalning av radannonsering på Webbplatsen, innefattande t.ex. ändring eller förnyelse av annonsen och extrabilder. Klippkortet kan inte användas för någon annan typ av annonsering eller tjänst såsom bannerannonsering, betalning av butik eller begagnatförsäkring.

Ränta

Det utgår ingen ränta på innestående medel.

Saldo

Om du vill veta giltighetstiden eller hur mycket pengar som finns på ditt Klippkort kan du kontrollera detta genom att kontakta kundservice eller genom att logga in i din butik.
Blocket är en del av Schibsted marketplaces.
Schibsted News Media AB och Schibsted ASA är ansvarig för dina data på denna sidan.Läs mer