Villkor för köp direkt

Användarvillkor för Köp direkt

Tänk på att konsumentlagstiftningen inte gäller vid köp mellan privatpersoner. Detta innebär bland annat att du inte har någon ångerrätt, bytesrätt eller öppet köp om du är missnöjd med varan.
Dessa villkor gäller din användning av tjänsten Köp direkt (“Tjänsten”), en tjänst som tillhandahålls av Blocket AB, 556610-3429 (“Blocket”) i samarbete med Rocker AB (publ), 559046-8574 (“Rocker”).
Tillhandahållande av Tjänsten regleras av dessa allmänna villkor (“Villkoren”) tillsammans med Blockets användarvillkor. Genom att använda Tjänsten åtar du dig att följa och accepterar du att vara bunden av Villkoren. Betalning av varor och avgifter sker till Rocker och regleras genom Rockers allmänna villkor.
Villkoren har följande innehåll:
  1. Beskrivning av Tjänsten
  2. Köp, betalning och överlämning av varan
  3. Säljarens åtaganden
  4. Köparens åtaganden
  5. Felaktig vara eller problem vid avhämtning
  6. Ångerrätt
  7. Behandling av personuppgifter
  8. Meddelanden
  9. Förändringar i Villkoren
  10. Övrigt

1. Beskrivning av Tjänsten

1.1 Tjänsten tillhandahålls för att underlätta försäljning, köp och betalning av varor på Blockets marknadsplats genom att låta säljaren erbjuda köparen att köpa annonserad vara direkt till det pris som anges i annonsen med hjälp av en säker betalningslösning. Tjänsten kan användas för att köpa varor som säljs av privatpersoner på Blockets marknadsplats på de villkor som anges häri.
1.2 Den som använder Tjänsten för att köpa en vara kallas nedan för “Köpare” och den som använder Tjänsten för att sälja en vara kallas för “Säljare”.
1.3 Tjänsten är framtagen för köp av varor där Köpare och Säljare möts upp och varan överlämnas. Om ni istället vill skicka en vara kan ni använda vår tjänst Frakt med säker betalning, läs mer här.
1.4 Tjänsten kan endast användas för köp av varor där Säljaren har valt att erbjuda Tjänsten.
1.5 För att använda Tjänsten måste både Köpare och Säljare vara registrerade användare hos både Blocket och Rocker. Registrering hos Rocker sker i flödet för Tjänsten.
1.6 Om Säljaren vill erbjuda Tjänsten måste Säljaren aktivera Tjänsten enligt de instruktioner som vid var tid finns tillgängliga på Blocket.
1.7 När Tjänsten har aktiverats visas att Tjänsten erbjuds i Säljarens annons. I annonsen visas även det pris för varan och avgift för Tjänsten som ska betalas av Köparen.
1.8 Avtal om köp och försäljning av vara ingås mellan Köpare och Säljare via Blockets marknadsplats. Varken Blocket eller Rocker är part i denna avtalsrelation.
1.9 Även om Säljare och Köpare har ingått ett bindande avtal om köp av vara kan Blocket inte garantera att Säljare eller Köpare fullföljer köpet.
1.10 Om Säljare meddelar Blocket att köpet inte kan fullföljas innan varan har överlämnats och pengarna har betalats till Säljaren kommer pengarna att återbetalas till Köparen. Detsamma gäller om Köparen meddelar Blocket att denne inte önskar fullfölja köpet under förutsättning att Säljaren bekräftar till Blocket att varan inte har överlämnats.
1.11 Om Säljare eller Köpare vill kräva att motparten fullföljer köpet behöver detta ske med hjälp av rättsliga medel utanför Blocket. Blocket kan aldrig hållas ansvarig för att Köpare eller Säljare inte har fullföljt köpet.

2. Köp, betalning och överlämning av varan

2.1 När Köparen har betalat eller godkänt Rockers betalningsvillkor via flödet för Tjänsten får Köparen en orderbekräftelse och Säljaren en bekräftelse på att köpet är genomfört.
2.2 När parterna har fått bekräftelse enligt punkt 2.1 ovan har parterna sju (7) dagar på sig att se till att varan kommer Köparen tillhanda.
2.3 När Köparen har tagit emot varan ska Köparen bekräfta att varan har överlämnats. Detta sker genom att Köparen godkänner utbetalning till Säljaren via Tjänsten.
2.4 När Köparen har godkänt utbetalning kommer Rocker att betala ut pengarna till Säljaren. Det är inte möjligt att ångra godkännande av utbetalningen.
2.5 Säljaren är medveten om att Köparens godkännande av utbetalning till Säljaren via Tjänsten är en förutsättning för att utbetalning ska ske.

3. Säljarens åtaganden

3.1 Säljare som väljer att erbjuda Tjänsten åtar sig att: 3.1.1 den vara som annonseras stämmer överens med annonsbeskrivningen; 3.1.2 sälja varan till det pris som angetts i annonsen och till den användare som köper varan via Tjänsten. Säljaren får inte sälja varan till annan köpare utan att först avaktivera Tjänsten; och 3.1.3 finnas tillgänglig och verka för att överlämna varan till Köparen i tid.
3.2 Säljaren har inte rätt att begära förskottsbetalning från Köparen eller på annat sätt uppmana Köparen att betala eller ersätta Säljaren utanför Tjänsten. Säljaren får inte heller uppmana Köparen att godkänna utbetalning för varan innan dess att varan överlämnas och Köparen har möjlighet att kontrollera denna.

4. Köparens åtaganden

4.1 Köpare som väljer att köpa vara via Tjänsten åtar sig att: 4.1.1 finnas tillgänglig och verka för att hämta den vara som köpts via Tjänsten inom de tidsramar som finns angivna för Tjänsten; och 4.1.2 när varan är överlämnad, bekräfta att varan är överlämnad i flödet för Tjänsten, varpå varan anses godkänd av Köparen.

5. Felaktig vara eller problem vid avhämtning

5.1 Köparen ska kontrollera varan när denna överlämnas. Om Köparen upptäcker att varan avviker från annonsbeskrivningen eller från vad Säljaren har angett i Blockets meddelandetjänst har Köparen rätt att reklamera varan. Köparen reklamerar genom att skicka ett meddelande om reklamation till Säljaren.
5.2 Om varan inte överlämnas till Köparen inom sju (7) dagar från det att parterna har fått bekräftelsen som anges i punkt 2.2 ska varan anses felaktig och köpet reklamerat. Transaktionen kommer då automatiskt att gå åter och pengarna betalas tillbaka till Köparen under förutsättning att Köparen inte har godkänt utbetalning till Säljaren i Tjänsten.
5.3 Vid reklamation ska Köparen inte godkänna utbetalning till Säljaren i Tjänsten. Om Köparen godkänner utbetalning till Säljaren i Tjänsten kommer varan anses godkänd av Köparen och betalning kommer då att ske.
5.4 Om parterna kommer överens om att köpet inte ska fullföljas och önskar att betalning ska återgå till Köparen innan de sju (7) dagarna har passerat behöver Blockets kundtjänst kontaktas.

6. Ångerrätt

6.1 När två privatpersoner ingår avtal om köp respektive försäljning av en vara gäller inte konsumentlagstiftningen. Köparen har därför ingen ångerrätt, bytesrätt eller öppet köp i förhållande till Säljaren.
6.2 Tjänsten tillhandahålls av Blocket som företag till Köpare och Säljare som konsumenter. När konsumenter köper tjänster av ett företag via Internet har de som regel 14 dagars ångerrätt. För att använda Tjänsten frånsäger sig Köpare och Säljare ångerrätt gentemot Blocket med anledning av avtalet mellan Köpare och Säljare om att köpa respektive sälja varan med Tjänsten.

7. Behandling av personuppgifter

7.1 Vid användning av Tjänsten behandlar Schibsted dina personuppgifter. I Schibsteds personuppgiftspolicy framgår hur Schibsted samlar in och använder dina personuppgifter.
7.2 Dina personuppgifter kommer även att behandlas av Rocker, du kan läsa mer om denna personuppgiftsbehandling i Rockers personuppgiftspolicy.

8. Meddelanden

Meddelanden till Blocket skickas till Blocket. Blocket skickar meddelanden till dig på din senast uppgivna e-post.

9. Förändringar i Villkoren

Blocket kan komma att ändra Villkoren från tid till annan. I den mån vi gör väsentliga förändringar kommer vi att meddela dig om förändringarna innan de träder i kraft. Den version som är gällande kommer att finnas publicerad på Blockets hemsida.

10. Övrigt

10.1 Uppstår frågor kring Tjänsten kontaktas Blocket. Vid frågor om betalning kontaktas Rockers kundtjänst.
10.2 Även om Säljare och Köpare har ingått ett bindande avtal om köp av vara kan Blocket inte garantera att Säljare eller Köpare fullföljer köpet. Om Säljare eller Köpare vill kräva att motparten fullföljer köpet behöver detta ske med hjälp av rättsliga medel utanför Blocket.
10.3 Om du inte är nöjd med Blockets hantering av eventuella klagomål har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, du kan läsa mer på www.arn.se.
10.3 Misstänkta fall av bedrägerier anmäls alltid till Polisen.
10.4 Svensk rätt tillämpas på detta avtal och eventuella tvister ska hanteras av allmän domstol.
Blocket är en del av Schibsted marketplaces.
Schibsted News Media AB och Schibsted ASA är ansvarig för dina data på denna sidan.Läs mer