Blocket Jobb / StepStone / Jobbsafari
Blocket Jobb / StepStone / Jobbsafari 1200x800

Blockets allmänna villkor för platsannonsering

Gällande från den 1 september 2023
Denna version av Blockets allmänna villkor för platsannonsering gäller från och med den 1 september 2023. Till och med den 1 september 2023 gäller en tidigare version av de allmänna villkoren för platsannonsering som du hittar på följande sida:
1. INLEDNING
1.1 Blocket AB, org nr 556610-3429 (”Blocket”), tillhandahåller digitala marknadsplatser för annonsering (“Blockets Kanaler”) där företagsannonsörer kan publicera radannonser och reklam, exempelvis banners. Samtliga typer av annonser benämns i dessa allmänna villkor ”Annons”/”Annonser”.
1.2 Dessa allmänna villkor utgör en integrerad del av det avtal om annonsering som ingåtts mellan Blocket och den juridiska person som ska marknadsföra sig genom annonsering i Blockets Kanaler (”Annonsören”). Avtalsdokumentationen kan bestå av en offert eller orderbekräftelse som skickas till Annonsören efter Annonsörens beställning (“Avtalet”).
1.3 Annonsören måste snarast, dock senast inom 5 arbetsdagar från mottagandet av en orderbekräftelse, kontrollera att orderbekräftelsen överensstämmer med beställningen. För det fall Annonsören inte framför invändningar mot orderbekräftelsen inom denna period, ska orderbekräftelsen anses godkänd av Annonsören.
1.4 Om Annons bokas genom en mediebyrå eller annan mediaförmedlare som anlitats av Annonsören (”Mediebyrån”) svarar Annonsören för att Mediebyrån agerar i enlighet med Avtalet. Blocket utgår från att Mediebyrån agerar i eget namn men för Annonsörens räkning eller annars har fullmakt att ingå avtal för Annonsörens räkning. Det är Annonsörens ansvar att se till att dessa avtalsvillkor kommer Mediebyrån tillhanda och accepteras av Mediebyrån. Genom att lägga beställning för Annonsörens räkning accepterar Mediebyrån ansvar för Annonsörens åtaganden enligt Avtalet såsom för egen skuld och åtar sig att agera i enlighet med dessa avtalsvillkor.
2. BLOCKETS OLIKA MARKNADSFÖRINGSKANALER
2.1 Blocket erbjuder en rad olika kanaler som kan användas för annonsering. Här finns de olika kanalerna som Blocket erbjuder för radannonsering.
  • Fordon: Blocket (blocket.se) och BytBil (bytbil.com).
  • Jobb: Blocket Jobb (jobb.blocket.se) och Jobbsafari (jobbsafari.se).
  • Bostäder: Blocket (bostad.blocket.se). Bostadsannons i kategorin uthyres som publiceras på Blocket kommer även att synas på qasa.se.
  • För annonsering av andra produkter och tjänster än de kategorier som nämnts ovan erbjuds annonsering på Blocket (blocket.se).
2.2 En Annonsör kan också köpa reklam, exempelvis banners, i flera av Blockets Kanaler. Eftersom Blocket ingår i Schibstedkoncernen har Annonsörer som annonserar i Blockets Kanaler möjlighet att köpa reklam i Schibsteds kanaler.
3. ALLMÄNNA REGLER FÖR ANNONSERING
3.1 Annonsören ansvarar för att Annonser som publiceras i Blockets Kanaler uppfyller de regler som anges i dessa allmänna villkor.
3.2 Innehållet i Annons får inte strida mot svensk lag, ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation, Blockets vid var tid gällande riktlinjer eller andra tillämpliga regler eller föreskrifter.
3.3 Innehållet i Annons får inte göra intrång i annans rättigheter.
3.4 Annonsen får inte väcka förargelse, t.ex. genom att innehålla inslag av hets mot folkgrupp, pornografi eller våld.
3.5 Annonsören ansvarar för att eventuella personer som kan identifieras i Annons (exempelvis genom en bild eller en film eller enbart genom sitt namn) har godkänt sin medverkan i Annonsen.
3.6 Annonsören ska tillse att Annons är i överensstämmelse med tillämpliga dataskyddsregler, inklusive dataskyddsförordningen (“GDPR”), och att Blocket genom exponering av Annons inte agerar i strid med tillämpliga dataskyddsregler.
3.7 Externa länkar till annan än Annonsören är inte tillåtna i Annonsen.
3.8 Annons måste uppfylla de tekniska och redaktionella krav som Blocket från tid till annan fastställer.
3.9 Blocket förbehåller sig rätten att göra justeringar av Annonsen om Blocket bedömer att det förbättrar Annonsens kvalitet.
3.10 Att Annons ändras eller tas bort medför inte att Annonsören har rätt att få betalda avgifter, eller delar därav, återbetalda.
3.11 Om en Annons enligt Blockets bedömning inte uppfyller de villkor som gäller för annonsering på Blocket, har Blocket rätt att vägra exponering av Annonsen. Annonsören ges då möjlighet att ändra Annonsen. Om Annonsören trots vägledning från Blocket om hur Annons bör utformas inte levererar godkänd Annons ska Annonsören vara skyldig att ersätta Blocket med den avgift som avtalats för annonseringen.
4. SÄRSKILDA REGLER FÖR PLATSANNONSERING
4.1 En platsannons får endast avse erbjudande om anställning hos en arbetsgivare. Blocket kan i särskilda fall medge undantag från denna regel.
4.2 En platsannons får endast avse en typ av befattning. Platsannonsen får dock omfatta flera arbetstillfällen förutsatt att de gäller samma typ av befattning.
4.3 Den arbetsgivare som en platsannons avser ska vara verksam och registrerad i ett företagsregister.
4.4 Anställningen som annonseras ska vara möjlig att söka utifrån den information som finns i platsannons.
4.5 En platsannons måste innehålla arbetsort och denna ska stämma överens med orten där arbetet ska utföras. För platsannons som anger mer än en arbetsort betraktas varje arbetsort som en Annons. Detta innebär att Annonsören kommer att debiteras för en Annons för varje arbetsort.
4.6 Blocket får avstå från att publicera en Annons och har rätt att med omedelbar verkan, utan att på förhand meddela Annonsören, ta bort eller ändra en publicerad Annons om Blocket anser att Annonsen bryter mot dessa allmänna villkor. Detta kan även ske om Blocket har anledning att misstänka att:
a) Arbetsgivaren bedriver verksamhet som medför att arbetstagarna kan förväntas medverka till lagbrott eller annan verksamhet som av Blocket bedöms som oseriös eller som skulle kunna uppfattas som stötande.
b) Arbetsgivaren tillämpar oskäliga anställningsvillkor.
c) Syftet med Annonsen är att förmå sökanden att själv bekosta utbildning, tester eller liknande för att komma ifråga för anställningen.
d) Arbetsgivaren inte kommer att fullfölja sina åtaganden gentemot den anställde.
e) Annonsen innehåller felaktig, oriktig eller missvisande information eller annars är otillbörlig.
f) Anställningen är av sådan art att den allmänt kan uppfattas som stötande eller att det i övrigt råder sådana förhållanden att det framstår som olämpligt att medverka till annonseringen.
5. ÖVERFÖRING AV ANNONSER
5.1 Överföring av Annons till Blocket kan i vissa fall ske helt automatiserat, i dessa fall ger Annonsören Blocket rätt att använda sig av medel för sådan automatisk överföring. Om Annonsören använder sig av automatisk överföring sker uppdateringar och/eller ändringar av Annonsen per automatik. Annonsör som inte använder automatisk överföring ansvarar för att tillhandahålla Blocket med uppdateringar och/eller ändringar av Annonsen.
5.2 Annonsören står själv för eventuella kostnader till externa parter som krävs för att uppfylla Avtalet, t.ex. för överföring av Annonser till Blocket via annonshanteringssystem.
6. SÄRSKILT OM PLATSANNONSERING – PUBLICERINGSTID, AUTOMATISK FÖRNYELSE ETC
6.1 Annonsören får publicera högst det antal platsannonser som anges i Avtalet under avtalsperioden.
6.2 Avgiften för en platsannons ger rätt till 60 dagars publicering.
6.3 Platsannonser som publicerats innan avtalsperiodens slut ligger kvar till sista ansökningsdagen, dock längst i 60 dagar.
6.4 Annonsören får vid obegränsat antal tillfällen under 60-dagarsperioden ändra, ta ned och lägga upp en platsannons utan att behöva betala för en ny platsannons, förutsatt att tjänst och placeringsort är oförändrade. Om Annonsören vill göra större förändringar av Annonsens innehåll eller ändra vilken tjänst eller placeringsort som platsannonsen avser måste Annonsören publicera och betala för en ny platsannons.
6.5 Om Annonsörens platsannonser överförs till Blocket genom import (automatisk överföring) förnyas en platsannons automatiskt, och Annonsören debiteras för en ny platsannons med tillhörande tilläggstjänster, om annonsen inte tagits bort när 60 dagar har passerat från första publiceringsdag. Därefter förnyas annonsen var 60:e publiceringsdag.
6.6 Annonsören äger inte rätt till återbetalning eller ersättning för platsannonser som betalats, men inte utnyttjats innan avtalsperiodens slut.
7. SÄRSKILDA REGLER FÖR BANNERANNONSERING
7.1 I flera av Blockets Kanaler är det möjligt för Annonsör att köpa reklam i form av bannerannonsering. Dessa särskilda regler gäller när Annonsören köper sådan annonsering.
7.2 Vid köp av bannerannonsering ska Annonsören leverera annonsmaterial till Blocket i enlighet med avtalad specifikation för standardformat senast tre (3) arbetsdagar, och för specialformat senast tio (10) arbetsdagar, före den första exponeringsdagen. Annons ska vara förenlig med Blockets vid var tid tillämpade grafiska riktlinjer. Om annonsmaterial inte levereras i tid är Annonsören betalningsskyldig för publicering av Annons i enlighet med orderbekräftelse, även om Blocket inte på grund av Annonsörens dröjsmål publicerat Annonsen med start denna dag.
7.3 Annonsören ger Blocket rätt att omstrukturera, beskära och i övrigt bearbeta annonsmaterialet i den utsträckning Blocket anser lämpligt för annonsering i Blockets Kanaler.
7.4 Samtliga rättigheter till material som Blocket framställer, inklusive underlag för möjliggörande av exponering av Annonsen såsom t ex html-kod eller annan programkod, tillkommer Blocket eller den rättighetshavare som Blocket representerar.
7.5 Blocket reserverar sig mot slutförsäljning av avtalade annonsytor.
8. RÄTTIGHETER
Genom att tillhandahålla en Annons till Blocket ger Annonsören Blocket en kostnadsfri rätt att under avtalsperioden använda Annonsen, t.ex. genom att framställa exemplar av den och tillgängliggöra den för allmänheten, i syfte att sprida innehållet i Annonsen på Blockets Kanaler och i andra kanaler som innehas av bolag inom Schibsted eller andra samarbetspartners. Blocket äger rätt att bearbeta Annonsen samt vidarelicensiera rättigheterna till Annonsen för att uppnå Avtalets syften. Annonsören ger även Blocket en rätt att under avtalsperioden kostnadsfritt vid enstaka tillfällen använda Annonsen, i ursprungligt eller bearbetat skick, i egenproducerat säljmaterial för distribution till potentiella och befintliga kunder. Denna punkt gäller inte bannerannonsering.
9. ANNONSÖRENS ANSVAR FÖR SKADA
9.1 Annonsören ska hålla Blocket skadelös för all skada, som Blocket och dess företrädare drabbas av till följd av att Annonsör (i) använder Blockets Kanaler på ett otillåtet sätt, (ii) agerar i strid med lag, eller (iii) publicerar Annons som är i strid med lagar och regler eller innebär intrång i tredje mans rättigheter.
9.2 Annonsören ska även ersätta Blocket för skada, avgift eller kostnad som Blocket drabbas av på grund av Annonsörens brott mot detta Avtal. Annonsörens ansvar enligt denna punkt 9.2 är begränsat till direkt skada, såvida Annonsören inte har orsakat skadan uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.
9.3 Annonsörens skyldighet att ersätta Blocket gäller även i fråga om Annons eller material som Blocket granskat utan att framställa invändningar.
9.4 Om krav riktas mot Blocket med anledning av en Annons ska Blocket informera Annonsören därom. Annonsören ska på Blockets begäran, på egen bekostnad och i skälig omfattning, biträda Blocket i hanteringen av krav som riktas mot Blocket med anledning av en Annons.
10. BLOCKETS KANALER
10.1 Blocket garanterar inte att Blockets Kanaler är fria från fel eller avbrott.
10.2 Annonsören är införstådd med och accepterar att antalet besökare på Blockets Kanaler varierar från tid till annan. Blocket bär inte något ansvar för sådan variation.
10.3 Blocket förbehåller sig rätten att vidta ändringar i utformningen av Blockets Kanaler och därmed också ändra format och utformning av Annonser som visas upp i Blockets Kanaler.
11. BLOCKETS ANSVARSBEGRÄNSNINGAR
11.1 Om Annons inte exponeras i enlighet med Avtalet eller annars är behäftad med fel och detta beror på Blocket, kan Blocket helt eller delvis nedsätta avgiften för Annonsen eller förlänga avtalad exponeringstid.
11.2 Utöver vad som angetts i punkten ovan ersätter Blocket endast Annonsören för styrkta och skäliga kostnader som uppkommit som en direkt följd av att Annonsen varit felaktig och högst med ett belopp som motsvarar betalda avgifter för Annonsen. Annonsören har således inte någon rätt till ersättning för indirekta kostnader, skador eller förluster, såsom t.ex. utebliven handelsvinst, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador om inte skadan uppstått på grund av Blockets grova vårdslöshet eller uppsåtliga agerande. Blocket är vidare befriat från allt ansvar för skada eller förlust som beror på sådan omständighet som anges i avsnittet Force Majeure nedan.
11.3 Anspråk på ersättning måste, för att kunna göras gällande, riktas mot Blocket inom tre månader från den dag då Annonsören fått eller borde fått kännedom om den omständighet på vilken talan grundas.
11.4 Annonsören kan inte göra några andra påföljder gällande gentemot Blocket än vad som anges i dessa allmänna villkor.
12. FORCE MAJEURE
Blocket har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar om Blocket kan visa att fel beror på omständighet utanför Blockets kontroll som Blocket inte skäligen kunde förväntas ha räknat med då Avtalet träffades och vars följder Blocket inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
13. FÖRBUD MOT INSAMLING, ÖVERFÖRING OCH BEHANDLING AV DATA
13.1 För de fall Annonsör kommer behandla data inom ramen för Annonsering under Avtalet åtar sig Annonsör att behandla sådana data i enlighet med vid var tid gällande version av Schibsted Data Policy for Advertisers som finns tillgänglig på annonswebb.schibsted.se.
13.2 För de fall Annonsör förser Blocket eller annat bolag inom Schibsted-koncernen med personuppgifter (till exempel avseende kontaktpersoner hos Annonsören) ansvarar Annonsör för att denne har laglig grund att lämna ut sådana personuppgifter. Annonsören ansvarar även för att dessa uppgifter får användas för de ändamål som anges i Schibsted Data Policy for Advertisers.
13.3 Överträdelse mot villkoren i detta avsnitt innebär ett väsentligt avtalsbrott.
14. AVGIFTER OCH BETALNINGSVILLKOR
14.1 För publicering av Annons debiterar Blocket den avgift som anges i Avtalet. Samtliga avgifter anges i svenska kronor exklusive mervärdesskatt.
14.2 Om inte annat anges i Avtalet fakturerar Blocket Annonsören överenskommet pris i anslutning till Avtalets ingående.
14.3 Blocket har rätt att årligen justera avgifterna i Avtalet med det högsta av: i) 3%, eller ii) Labour Cost Index (“LCI”) som publiceras av SCB kvartalsvis. Avgifterna justeras med LCI för tjänstemän, privat sektor (LCI tjm), SNI 2007, Bransch M, preliminära indextal med basår 2008=100. Avgifterna kommer årligen att justeras med preliminära indextal för kvartal 2 föregående år som avräkningstidpunkt, jämfört med definitiva indextal för kvartal 2 året innan som utgör baskvartal i Avtalet.
14.4 Om inte annat anges i Avtalet, ska Blockets fakturor betalas inom 20 dagar från fakturadatum.
14.5 Blocket förbehåller sig rätten att, initialt eller under pågående affärsrelation, kräva att betalning är Blocket tillhanda innan publicering av Annonsörens Annonser.
14.6 Vid Annonsörens dröjsmål med betalning har Blocket rätt att: (i) erhålla dröjsmålsränta enligt lag; (ii) debitera påminnelseavgift; och (iii) helt eller delvis avbryta publiceringen av Annonsörens Annonser.
15. PERSONUPPGIFTER
Blockets användare har möjlighet att skicka meddelanden till Annonsören via Blockets kanaler. Annonsören är medveten om att Annonsören blir personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som dessa meddelanden kan innehålla och att Blocket inte har något ansvar gentemot Annonsören för innehållet i meddelanden.
16. ÖVERLÅTELSE
Annonsören äger inte rätt att utan Blockets skriftliga samtycke helt eller delvis överlåta och/eller pantsätta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet. Blocket har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annat bolag inom samma koncern som Schibsted ASA eller till tredje part i anslutning till en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar Blockets Kanaler.
17. BLOCKETS RÄTT ATT STÄNGA AV ANNONSÖREN ELLER AVBRYTA PUBLICERING AV ANNONSÖRENS ANNONSER
17.1 Om en Annons, enligt Blockets bedömning, inte uppfyller Blockets villkor för annonsering har Blocket rätt att neka eller avbryta publicering av Annons eller göra sådana ändringar i Annonsen som krävs för att Annonsen ska uppfylla villkoren.
17.2 Blocket har även rätt att, helt eller delvis, stänga av eller avbryta publicering av Annonsörens Annonser om:
17.2.1 Annonsören bryter mot Blockets allmänna villkor.
17.2.2 Annonsören, eller representant för Annonsören, beter sig olämpligt gentemot Blockets personal, användare eller andra annonsörer.
17.2.3 Annonsören inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut eller andra konsumentskyddande lagar.
17.2.4 Blocket har anledning av misstänka att Annonsören inte bedriver en seriös verksamhet, t.ex. genom att agera bedrägligt gentemot Blockets användare, sakna nödvändiga tillstånd för att bedriva verksamheten eller tillhandahålla otillräcklig eller missvisande information.
18. FÖRTIDA UPPHÖRANDE
18.1 Part har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om den andre parten: (i) i väsentligt hänseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och inte inom 14 dagar efter påpekande vidtar rättelse; eller (ii) ställer in sina betalningar eller det annars kan befaras att den andre partens åtaganden inte kommer att bli fullgjorda.
18.2 Blocket har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Blocket avbryter eller nekar publicering av Annonsörens Annonser på grund av att Annonsören inte följer dessa allmänna villkor.
18.3 Blocket har dessutom rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Blocket har anledning att tro att Blockets publicering av Annonsörens material bryter mot gällande lag, förordning eller föreskrift.
19. RANGORDNING AV ANNONSER I BLOCKETS KANALER
19.1 Radannonser som publiceras i Blockets Kanaler listas som huvudregel i kronologisk ordning , dvs. den Annons som senast publicerats visas högst upp i vår listning av annonser. En Annons som förnyas får en ny tid för publicering och hamnar på ny plats i listningen av annonser.
19.2 I vissa av Blockets kategorier visas Annonser baserat på relevans. Det innebär att när en användare gör en specifik sökning listas Annonser efter hur relevanta Blocket bedömer att de är för användarens sökning. Hur relevant en annons bedöms vara vid en sökning avgörs främst av hur väl innehållet i annonsen (innehåll, rubrik, kategorisering och plats) stämmer överens med det/de sökord och filter som användaren angett.
19.3 I vissa kategorier kan en Annonsör köpa tilläggsprodukter som innebär att Annonser som Annonsören väljer ut publiceras högst upp i användares flöde. Sådan Annons är märkt för att tydliggöra att det rör sig om en köpt placering.
20. TILLGÅNG TILL DATA
20.1 Blocket får tillgång till data och personuppgifter om Annonsören och Blockets användare vid användning Blockets Kanaler. Denna data innehåller uppgifter som Annonsör och användare själv lämnar till Blocket vid användning av Blockets tjänster, t.ex. genom att skapa ett konto, använda Blockets meddelandetjänst eller genom att publicera, ändra och radera Annons.
20.2 Annonsör får tillgång till data som rör Annonsörens Annonser, t.ex. kan Annonsören se hur många visningar en Annons har haft. Annonsör inom kategorin fordon kan få tillgång till mer data genom att köpa en tilläggstjänst.
20.3 Blocket kan synliggöra data som Blocket får tillgång till genom Annonsörens användning av Blockets Kanaler för tredje part. Detta kan ske genom att uppgifter publiceras i aggregerad form, t.ex. genom att Blocket synliggör hur många varor inom en viss kategori som har sålts på Blocket under en viss period, eller genom att uppgifter presenteras direkt, t.ex. genom att Blocket tillgängliggör information om vilket pris andra liknande varor som sålts på Blocket har annonserats till eller hur många som har besökt annonsen och/eller valt att klicka vidare till ansökan. En annonsör kan inte välja bort denna datadelning.
20.4 När Blockets användare skickar meddelanden till Annonsören får Annonsören tillgång till personuppgifter i form av e-post och andra eventuella personuppgifter som lämnas i sådant meddelande. Mer information om vilka personuppgifter Blocket får del av vid användandet av Blockets tjänster finns i Blockets personuppgiftspolicy.
20.5 Blocket kommer att ha tillgång till data som genererats vid Annonsörens användning av Blocket även efter det att Avtalet upphör.
21. TILLÄGGSTJÄNSTER OCH -PRODUKTER FÖR BLOCKETS ANVÄNDARE
Inom vissa kategorier erbjuder Blocket, eller tredje parter, Blockets användare kompletterande tjänster och produkter i form av exempelvis finansiering, frakt, försäkring, avtalstjänster eller fordonsrapporter.
22. SEKRETESS
Annonsören ska vidare iaktta sekretess beträffande icke allmänt kända uppgifter om Blockets verksamhet som kommer Annonsören till del i samband med avtalet eller annonsering.
23. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
23.1 Blocket kan komma att göra förändringar i eller tillägg till dessa villkor. De uppdaterade villkoren kommer då att publiceras i Blockets Kanaler. I de fall ändringarna har påverkan på Annonsören kommer uppdaterade villkor även att skickas till Annonsören via mejl.
23.2 De ändrade villkoren blir gällande för nya Annonsörer från och med det datum då de publiceras i Blockets Kanaler. Annonsörer som redan ingått avtal med Blocket kommer att meddelas vilken varselperiod som gäller innan de nya villkoren träder i kraft. Sådan varselperiod kommer att vara rimlig och proportionell sett till de förändringar som sker och kommer som huvudregel inte att vara kortare än 15 dagar.
23.3 Annonsör som berörs av meddelade ändringar har rätt att säga upp avtalet med Blocket under varselperioden. Sådan uppsägning ska få verkan inom 15 dagar från tiden för uppsägningen.
24. TILLÄMPLIG LAG
Avtalet ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag utan beaktande av dess lagvalsprinciper.
25. KLAGOMÅLSHANTERING OCH TVISTER
25.1 Om du har klagomål som du vill rikta mot Blocket ber vi dig kontakta Blockets kundservice som kommer att hantera ditt klagomål.
25.2 Om det uppstår en tvist mellan dig som Annonsör och Blocket, rekommenderar vi att du först tar kontakt med vår kundservice för att försöka hitta en lösning.
25.3 Om Blocket och Annonsör inte kan hitta en lösning och Annonsör vill att tvisten ska avgöras genom medling är Blocket villiga att använda de medlare som anges nedan för att försöka nå en överenskommelse i eventuella tvister med Annonsör utanför domstol.
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, www.sccinstitute.se
Advokatfirman Lundberg & Gleiss, www.lundberggleiss.se
25.4 Parterna har alltid rätt att låta tvist i anledning av detta Avtal avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.
26. TIDIGARE VERSIONER
Här hittar du tidigare versioner av Blockets allmänna villkor för platsannonsering:
Schibsted logo
Blocket är en del av Schibsted.
Schibsted ansvarar för hanteringen av din data på den här webbplatsen.Läs mer