Användarvillkor för Frakt med säker betalning
Villkor för Blocketpaketet

Användarvillkor för Frakt med köpskydd

Dessa villkor gäller från och med den 10 januari 2023.
Tänk på att konsumentlagstiftningen inte gäller vid köp mellan privatpersoner. Detta innebär bland annat att du inte har någon ångerrätt, bytesrätt eller öppet köp om du är missnöjd med varan.
Dessa villkor gäller din användning av Frakt med köpskydd (tidigare Blocketpaketet) (“Tjänsten”), en tjänst som tillhandahålls av Blocket AB, 556610-3429 (“Blocket”) i samarbete med Rocker AB (publ), 559046-8574 (“Rocker”).
Tillhandahållande av Tjänsten regleras av dessa allmänna villkor (“Villkoren”) tillsammans med Blockets användarvillkor. Genom att använda Tjänsten åtar du dig att följa och accepterar du att vara bunden av Villkoren. Betalningen av varor och fraktavgifter till Rocker regleras genom Rockers allmänna villkor för säljare respektive Rockers allmänna villkor för köpare.
Villkoren har följande innehåll:
 1. Beskrivning av tjänsten
 2. Köp och betalning
 3. Skicka varan
 4. Hämta paketet och kontrollera varan
 5. Reklamation av felaktig vara
 6. Tvistlösning
 7. Retur av vara i samband med hävning
 8. Reklamation av transportskador och försvunna paket
 9. Ångerrätt
 10. Behandling av personuppgifter
 11. Meddelanden
 12. Leveransvillkor
 13. Förändringar i villkoren
 14. Övrigt

1. Beskrivning av Tjänsten

1.1 Tjänsten kan användas för att köpa och skicka varor som säljs av privatpersoner på Blockets marknadsplats. Den som använder Tjänsten för att köpa en vara kallas nedan för “Köpare” och den som använder tjänsten för att sälja en vara kallas för “Säljare”.
1.2 För att använda Tjänsten måste både Köpare och Säljare vara registrerade användare hos både Blocket och Rocker. Registrering hos Rocker sker i flödet för Tjänsten.
1.3 Avtal om köp och försäljning av vara ingås mellan Köpare och Säljare via Blockets marknadsplats. Varken Blocket eller Rocker är part i denna avtalsrelation.
1.4 Om Säljaren vill erbjuda Köparen att köpa varan med Tjänsten måste Säljaren aktivera Tjänsten enligt de instruktioner som finns på Blockets marknadsplats. Därefter visas detta i Säljarens annons. I annonsen visas även det pris som ska betalas av Köparen.
1.5 Det köpskydd som ingår i Tjänsten innebär att köparen har rätt att reklamera vara som väsentligen avviker från annonsbeskrivningen eller från vad Säljaren har utfäst i Blockets meddelandetjänst under de förutsättningar som framgår i Villkoren. Det innebär inte att köparen har någon ångerrätt, bytesrätt eller öppet köp om denne är missnöjd med varan. Vidare tillhandahåller Blocket ett tvistlösningsförfarande och ser till att pengarna inte betalas ut till Säljaren innan sådant förfarande har avgjorts. Köpskyddet innehåller även en fraktförsäkring som gäller om paket försvinner eller skadas under frakten, notera att fraktförsäkringen uppgår till ett maxbelopp om 5 000 kronor + fraktkostnad.
1.6 Tjänsten kan endast användas för köp av varor där Säljaren i sin annons har valt att erbjuda Tjänsten.
1.7 Tjänsten får endast användas för att skicka varor som annonseras inom de kategorier som tillåter Frakt med köpskydd, du hittar vid var tid tillåtna kategorier här. Utöver detta finns information om otillåtna varor som aldrig får skickas via Tjänsten i punkt 12.3 nedan.

2. Köp och betalning

2.1 När Köparen och Säljaren har kommit överens om ett pris skickas ett betalningsuppdrag till Köparen.
2.2 I samband med Köparens accept eller genomförande av betalningen uppger Köparen sin leveransadress. Köparen ansvarar för att korrekta adressuppgifter och kontaktuppgifter anges. Eventuella merkostnader till följd av ofullständig eller felaktigt adresserad försändelse till Köparen debiteras Köparen. Mottagaren av paketet måste vara en fysisk person som kan legitimera sig för att hämta ut paketet.

3. Skicka varan

3.1 När Köparen har betalat eller godkänt Rockers betalningsvillkor får Säljaren en bekräftelse med en färdig adressetikett att skriva ut.
3.2 Säljaren ska skicka paketet med den transportör som anvisats av Blocket.
3.3 När Säljaren har fått bekräftelse enligt punkt 3.1 ovan har Säljaren sju (7) dagar på sig att packa varan och lämna in paketet till närmaste paketombud.
3.4 När Säljaren har lämnat in paketet får Köparen ett meddelande med paketets sändnings-ID som ger Köparen möjlighet att spåra paketet.
3.5 Säljaren får betalt från Rocker efter det att Köparen har mottagit och godkänt, eller anses ha godkänt, varan i enlighet med punkt 4 nedan.
3.6 Blocket förbehåller sig rätten att debitera Säljaren för tillkommande fraktavgifter som uppstår på grund av att Säljaren har angett fel vikt eller mått på den vara som skickas.

4. Hämta paketet och kontrollera varan

4.1 Köparen får en avi när paketet har anlänt till Köparens paketombud. Köparen har 14 dagar på sig att hämta ut paketet innan det returneras till Säljaren. Om paketet returneras till Säljaren på grund av att Köparen inte hämtat ut det i tid är Köparen skyldig att betala kostnaden för returfrakten.
4.2 När paketet har hämtats ut har Köparen 24 timmar på sig att kontrollera att varan inte väsentligt avviker från annonsbeskrivningen, bilder eller från vad Säljaren eventuellt utfäst i Blockets meddelandetjänst. Godkännande sker automatiskt (Köparen anses ha godkänt varan) 24 timmar efter att varan hämtats ut om Köparen inte innan dess har godkänt varan eller reklamerat varan i enlighet med vad som anges i Villkoren. Om Köparen inte reklamerar inom 24 timmar från uthämtande av varan kommer Rocker att betala ut pengarna för varan till Säljaren och köpet är därmed slutfört.
4.3 Vid transportskada eller utebliven leverans gäller vad som anges i punkt 8 nedan.

5. Reklamation av felaktig vara

5.1 Om Köparen, vid mottagande av varan, upptäcker att varan väsentligt avviker från annonsbeskrivningen eller från vad Säljaren har utfäst i Blockets meddelandetjänst måste Köparen meddela Säljaren och Blocket om detta (reklamera). En sådan reklamation av Köparen görs till Blocket genom funktionen för detta i Blockets meddelandetjänst och Köparen måste i samband med detta även skriva till Säljaren i Blockets meddelandetjänst och beskriva varför reklamationsprocess har inletts. Reklamation av felaktig vara måste ske inom 24 timmar från det att Köparen hämtat ut varan.
5.2 Köparen måste kunna styrka att det föreligger fel i den vara som Säljaren har sålt genom att tillhandahålla underlag som bevisar att varan skiljer sig från Säljarens beskrivning eller utfästelser som Säljaren lämnat via Blockets meddelandetjänst. Köparen ska tillhandahålla underlag som styrker att det föreligger fel i varan via meddelanden som skickas till Säljaren i Blockets meddelandetjänst. Köparen svarar för eventuella kostnader som uppkommer för att visa att det föreligger fel i varan.
5.3 Om Köparen startat en reklamation i rätt tid (inom 24 timmar från att Köparen hämtat ut varan) pausas betalningen till Säljaren.
5.4 Vid transportskada eller utebliven leverans av paket gäller istället vad som anges i punkt 8 nedan.

6. Tvistlösning

Om du inte respekterar angivna tidsramar kommer tvisten att avgöras till motpartens fördel.
6.1 Om Köparen har reklamerat i rätt tid kommer parterna att få meddelande från Blocket om att Köparen har reklamerat varan och att betalningen därför har pausats. I samband med detta påbörjas tvistlösningsförfarandet.
6.2 Notera att tvistlösningsförfarandet endast kommer att baseras på innehållet i annonsen, den information som finns i Blockets meddelandetjänst och eventuellt videomaterial som inkommit till Blockets kundtjänst inom sju (7) dagar från dess att reklamationen startades. Det är därför viktigt att båda parter säkerställer att eventuella utfästelser och/eller friskrivningar avseende varan som inte nämns i annonsen lämnas genom meddelandetjänsten. Om Köpare och/eller Säljare önskar komplettera ärendet med videomaterial (som i dagsläget inte stöds av Blockets meddelandetjänst) kan sådant material skickas till Blocket kundservice.
6.3 Genom att använda sig av Tjänsten accepterar både Köpare och Säljare att Blocket, vid tvistlösningsförfarande, kommer att granska den kommunikation som skett i Blockets meddelandetjänst avseende den vara tvisten avser samt att videomaterial som skickas till Blockets kundservice i ett reklamationsärende kommer att delas med motparten.
6.4 Det åligger Köparen, i enlighet med vad som anges i punkt 5.1 ovan, att i samband med reklamationen kontakta Säljaren via Blockets meddelandetjänst och informera varför Köparen anser att det föreligger fel i varan. Både Köpare och Säljare måste vara aktiva i kommunikationen med den andra parten under denna tid och att lägga fram sin bevisning i syfte att gemensamt försöka hitta en lösning. Köpare och Säljare har sju (7) dagar på sig att gemensamt komma fram till en lösning.
6.5 Om parterna inte har hittat en lösning inom sju (7) dagar från den dag som Köparen startade reklamationen så eskaleras tvisten till Blocket, vilket ger Blocket rätt att avgöra tvisten.
6.6 Om Köparen inte har kontaktat Säljaren via Blockets meddelandetjänst och informerat om varför Köparen anser att det föreligger fel i varan i enlighet med vad som anges ovan i Villkoren kommer tvistlösningsförfarandet automatiskt avslutas till Säljarens fördel. Om Säljaren inte har svarat Köparen i Blockets meddelandetjänst under de sju (7) dagar som parterna har på sig att försöka komma överens kommer tvistlösningsförfarandet automatiskt att avslutas till Köparens fördel.
6.7 Om en tvist eskaleras till Blocket kommer Blocket att fatta beslut baserat på den information som anges i punkt 6.2 ovan.
6.8 Om Köparen eller Säljaren inte följer de svarstider som anges i Villkoren respektive i Rockers allmänna villkor för Köpare respektive Säljare försitter part sin potentiella rätt i frågan.
6.9 För att betalning till någon av parterna ska kunna ske efter att Blocket pausat betalning måste något av följande uppfyllas:
6.9.1 Säljaren godkänner att betalning sker till Köparen,
6.9.2 Köparen godkänner att betalning sker till Säljaren,
6.9.3 Blocket bedömer att Köparens invändning om att det är fel i varan, det vill säga att varan väsentligt avviker från vad parterna kommit överens om, är grundlös. Betalning sker då till Säljaren,
6.9.4 Blocket bedömer att Köparens invändning om att det är fel i varan, det vill säga att varan väsentligt avviker från vad parterna kommit överens om, är korrekt och Köparen returnerat varan till Säljaren. Betalning sker då till Köparen,
6.9.5 Blocket bedömer att Säljarens invändning mot innehållet i returen är grundlös. Betalning sker då till Köparen,
6.9.6 Blocket bedömer att Säljarens invändning mot innehållet i returen är korrekt. Betalning sker då till Säljaren,
6.9.7 Köparen returnerar inte varan till Säljaren inom angiven tidsram i den situation som anges i punkt 6.9.4 ovan. Betalning sker då till Säljaren; eller
6.9.8 Säljaren eller Köparen tillhandahåller Blocket en lagakraftvunnen dom eller beslut som anger vem som har rätt till betalningen.

7. Retur av vara i samband med hävning

7.1 Om köpet ska hävas och varan ska skickas tillbaka till Säljaren gäller följande:
7.1.1 Köparen ska använda den returfraktsedel som Blocket tillhandahåller och skicka tillbaka varan till Säljaren inom sju (7) dagar från det att Köparen fått returfraktsedeln.
7.1.2 Köparen ska spara inlämningskvittot i minst två (2) månader från det att varan levererats till Säljaren.
7.1.3 Köparen ska se till att försändelsen är försäkrad till ett belopp som motsvarar varuvärdet.
7.2 Vid retur av vara i samband med hävning förbehåller sig Blocket rätten att debitera Säljaren för fraktavgifterna.
7.3 Säljaren ansvarar för att korrekta adressuppgifter och kontaktuppgifter har angetts. Eventuella merkostnader till följd av ofullständig eller felaktigt adresserad försändelse till Säljaren debiteras Säljaren. Mottagaren av paketet måste vara en fysisk person som kan legitimera sig för att hämta ut paketet.
7.4 Återbetalning till Köparen sker när Säljaren har godkänt, eller anses ha godkänt, retur av varan. Godkännande sker automatiskt om Säljaren inte har kommit med invändningar mot innehållet i returen inom 24 timmar från det att paketet hämtades ut. Om Säljaren har invändningar mot varan som returneras gäller motsvarande tvistlösningsförfarande som anges i punkt 6 (Säljaren tar då Köparens roll och vice versa).
7.5 Hämtar Säljaren inte ut returen från paketombudet inom 14 dagar anses returen vara godkänd av Säljaren. Blocket har rätt att debitera Säljaren för eventuella fraktkostnader som uppstår till följd av att Säljaren inte hämtat ut varan. Denna rätt kvarstår fram tills dess att någon av parterna har hämtat varan från paketombudet.

8. Reklamation av transportskador och försvunna paket

8.1 Vid misstanke om transportskada ska reklamation ske, detta sker genom funktionen i Blockets meddelandetjänst.
8.2 Det åligger mottagaren av paketet att i samband med att paketet hämtas ut kontrollera om det finns synliga skador. Första reklamationen ska då ske direkt till paketombudet vid utlämningen. Dold skada som inte syns vid utlämnandet ska anmälas till transportören så snart som möjligt men inte senare än sju (7) dagar efter det att paketet hämtades ut. Information om hur du gör en skadeanmälan till transportören finns här.
8.3 Om ett paket inte har nått mottagarens paketombud inom 30 dagar från det att det lämnades in för transport anses paketet vara försvunnet. En förlustanmälan ska då lämnas in av paketets avsändare och vara Blocket tillhanda inom 60 dagar från det att paketet lämnades in.
8.4 Den som begär ersättning för transportskada eller förlust måste skicka in underlag till transportören samband med sin reklamation. Underlaget ska styrka varans värde, beskriva vad skadan består i samt innehålla foton på emballage och skadad vara. Transportören har rätt att besiktiga skadade varor.
8.5 Vid godkänd reklamation ersätts ett varuvärde till ett maxbelopp om 5 000 kronor + fraktkostnad av transportören. Varuvärdet ska motsvara ett skäligt marknadsvärde.

9. Ångerrätt

9.1 Tjänsten används när två privatpersoner ingår avtal om köp respektive försäljning av en vara med frakt. För ett sådant avtal gäller inte konsumentlagstiftningen och därför har Köparen ingen ångerrätt, bytesrätt eller öppet köp.
9.2 Tjänsten tillhandahålls av Blocket som företag till Köpare och Säljare som konsumenter. När du köper tjänster av ett företag via Internet har du som regel 14 dagars ångerrätt. För att använda Tjänsten frånsäger sig Köpare och Säljare ångerrätt gentemot Blocket med anledning av avtalet mellan Köpare och Säljare om att köpa respektive sälja varan med Tjänsten.

10. Behandling av personuppgifter

10.1 Vid användning av Tjänsten behandlar Schibsted dina personuppgifter. I Schibsteds personuppgiftspolicy framgår hur Schibsted samlar in och använder dina personuppgifter.
10.2 Dina personuppgifter kommer även att behandlas av Rocker, du kan läsa mer om denna personuppgiftsbehandling i Rockers personuppgiftspolicy.
10.3 Därutöver behandlas dina personuppgifter av Blockets transportör som personuppgiftsansvarig i samband med paketutlämning. När paketet lämnas ut av paketombudet registreras legitimation (och legitimation för eventuellt ombud som fått i uppdrag att hämta ut paketet). Detta sker för att säkerställa att ingen obehörig hämtar ut paketet.

11. Meddelanden

11.1 Meddelanden till Blocket skickas till Blocket. Blocket skickar meddelanden till dig på din senast uppgivna e-post.

12. Leveransvillkor

12.1 För transporten tillämpas reglerna i NSAB 2015.
12.2 Det åligger avsändaren att förpacka gods- och paketsändningar med hänsyn till dess känslighet, så att dessa klarar normala transportpåkänningar i samlastningstrafik, vilka ofta inkluderar terminalhantering/maskinsortering. Förpackningen ska samtidigt vara utformad så att eget gods inte kan orsaka skada på annat gods under transporten. Läs mer om hur du ska förpacka din vara under “packa säkert” här.
12.3 Följande varor accepteras inte för transport:
 • Varor med flytande innehåll/vätskor
 • Temperaturkänsliga varor (värme/kyla)
 • Livsmedel
 • Läkemedel
 • Narkotika och droger
 • Alkohol
 • Tobaksprodukter
 • Levande växter
 • Levande eller döda djur
 • Lik/likdelar och urnor eller liknande med aska
 • Däck
 • Kontanter, värdepapper eller liknande
 • Licenspliktiga skjutvapen, luftvapen och kopior eller replikor av dessa vapen, oavsett tillverkningsår. Ej heller vapendelar eller ammunition
 • Farligt gods/farligt avfall, samtliga ADR-klasser (ej heller i begränsad mängd)
 • Varor som omfattas av exportrestriktioner
12.4 Avsändaren ansvarar för att försändelsens innehåll inte strider mot ovanstående restriktioner. Blocket ansvarar inte för försändelser som strider mot Villkoren. Paket med innehåll som strider mot ovanstående restriktioner kasseras eller förstörs av transportören vid upptäckt och polisanmälan kan komma att ske. Avsändaren ska ersätta Blocket och transportören för all skada som uppkommer av att avsändaren brutit mot restriktionerna. Avsändaren är också skyldig att betala för eventuella destruktionskostnader och tillkommande administrativa kostnader.
12.5 Följande ramar gäller för Tjänsten:
 • Maxvikt/kolli: 20 kg.
 • Endast ett kolli per sändning.
 • Maxlängd/kolli: 1,8 m. Kollits längd + omkrets får högst vara 3,0 m.
 • Höjden på kollit får inte understiga 20 mm.
 • Maxvolym/kolli: 0,214 m3.
 • För kollin vars längd överskrider 1,4 m tillkommer hanteringsavgift för långt paket.
 • För kollin/sändningar som överstiger ovan angivna maximala mått- och viktgränser utgår en tilläggsavgift.
 • Transportetiketten ska i sin helhet rymmas på kollits ovansida.
 • Transportören är inte skyldig att distribuera gods som överskrider ovan angivna - begränsningar. Transportören förbehåller sig därför rätten att hantera sådant gods på annat sätt än som framgår av dessa allmänna villkor.
 • Frakt beräknas efter den fraktdragande vikten, d.v.s. den högsta av den verkliga vikten eller den volymberäknade vikten. Volymberäkning: Den volymberäknade vikten beräknas genom att kollits totala volym uttryckt i kubikmeter multipliceras med 280 kg.
 • Avisering av försändelse kan ske via SMS, e-post eller brev.
 • Påminnelseavisering sker sju (7) dagar efter ankomst till paketombudet.
12.6 Paket ska vara märkt med den transportetikett som tillhandahålls vid beställning av Tjänsten.
12.7 Paket kvitteras vid uthämtning hos paketombud genom uppvisande av godkänd legitimation.

13. Förändringar i Villkoren

Blocket kan komma att ändra Villkoren från tid till annan. I den mån vi gör väsentliga förändringar kommer vi att meddela dig om förändringarna innan de träder i kraft. Den version som är gällande kommer att finnas publicerad på Blockets hemsida.

14. Övrigt

14.1 Uppstår frågor kring Tjänsten kontaktas Blocket. Vid frågor om betalning kontaktas Rockers kundtjänst.
14.2 Om du inte är nöjd med Blockets hantering av eventuella klagomål har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, du kan läsa mer på www.arn.se.
14.3 Misstänkta fall av bedrägerier anmäls alltid till Polisen.
14.4 Svensk rätt tillämpas på detta avtal och eventuella tvister ska hanteras av allmän domstol.

15. Tidigare versioner av villkoren

Nedan hittar du tidigare versioner av användarvillkoren för Frakt med säker betalning.

Kom igång direkt – sälj tryggt med frakt

Schibsted logo
Blocket är en del av Schibsted.
Schibsted ansvarar för hanteringen av din data på den här webbplatsen.Läs mer