Villkor för företag

Villkor för företag som annonserar på Blocket

På den här sidan hittar du information om de villkor som gäller för alla företag som annonserar i Blockets kanaler. Beroende på vilken typ av annonsering det gäller kan de fullständiga villkoren komma att variera och du hittar de fullständiga villkoren för de olika marknadsföringskanalerna här.

För företag som annonserar på Blocket ska de villkor som anges nedan från och med den 12 juli 2020 anses vara en integrerad del av annonsörens befintliga allmänna villkor i den mån de är till annonsörens fördel.

Blockets marknadsföringskanaler

Blocket erbjuder en rad olika kanaler som kan användas för annonsering. Här finns de olika kanalerna som Blocket erbjuder för radannonsering.

 • Fordon: Blocket (blocket.se) och BytBil (bytbil.com).

 • Jobb: Blocket Jobb (jobb.blocket.se), Jobbsafari (jobbsafari.se) och StepStone (stepstone.se).

 • Bostäder: Blocket (bostad.blocket.se) och Qasa (qasa.se). Bostadsannons i kategorin uthyres som publiceras på Blocket kommer även att synas på Qasa.

 • Utbildning: Blocket Utbildning (utbildning.blocket.se).

 • För annonsering av andra produkter och tjänster än de kategorier som nämnts ovan erbjuds annonsering på Blocket (blocket.se).

 • En Annonsör kan också köpa reklam, exempelvis banners, i flera av Blockets kanaler. Med tanke på att Blocket ingår i Schibstedkoncernen har Annonsörer som annonserar i Blockets kanaler möjlighet att köpa reklam i Schibsteds kanaler. För Annonsörer som är bilhandlare finns möjlighet att köpa reklam i Schibsteds kanaler direkt via Blocket.

  Regler för företag som annonserar i Blockets kanaler

  Annonsören ansvarar för att de annonser som publiceras i Blockets Kanaler uppfyller de regler som uppställs av Blocket. Detta innebär t.ex. att:

 • Innehållet i annons får inte strida mot svensk lag, ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation, Blockets vid var tid gällande riktlinjer eller andra tillämpliga regler eller föreskrifter.

 • Innehållet i annons får inte göra intrång i annans rättigheter.

 • Annonsen får inte väcka förargelse, t.ex. genom att innehålla inslag av hets mot folkgrupp, pornografi eller våld.

 • Annonsören ansvarar för att eventuella personer som kan identifieras i en annons (exempelvis genom en bild eller en film eller enbart genom sitt namn) har godkänt sin medverkan i annonsen.

 • Annonsören ska tillse att annons är i överensstämmelse med tillämpliga dataskyddsregler, inklusive dataskyddsförordningen (“GDPR”), och att Blocket genom exponering av annons inte agerar i strid med tillämpliga dataskyddsregler.

 • Externa länkar till annan än annonsören är inte tillåtna i annonsen.

 • Annons måste uppfylla de tekniska och redaktionella krav som Blocket från tid till annan fastställer.

 • Blocket förbehåller sig rätten att göra justeringar av annonsen om Blocket bedömer att det förbättrar annonsens kvalitet.

 • Att annons ändras eller tas bort medför inte att annonsören har rätt att få betalda avgifter, eller delar därav, återbetalda.

 • Om en annons enligt Blockets bedömning inte uppfyller de villkor som gäller för annonsering på Blocket, har Blocket rätt att vägra exponering av annonsen. Annonsören ges då möjlighet att ändra annonsen. Om annonsören trots vägledning från Blocket om hur annons bör utformas inte levererar en godkänd annons ska annonsören vara skyldig att ersätta Blocket med den avgift som avtalats för annonseringen.

 • Notera att det kan tillkomma ytterligare annonseringsregler beroende på vilken kanal du annonserar i. Du hittar information om särskilda annonseringsregler i de allmänna villkoren för respektive kanal.

  Vad gäller för företag vid köp av bannerannonsering?

  I flera av Blockets Kanaler är det möjligt för företag att köpa reklam i form av bannerannonsering. Dessa särskilda regler gäller när företag köper sådan annonsering.

  Vid köp av bannerannonsering ska annonsören leverera annonsmaterial till Blocket i enlighet med avtalad specifikation för standardformat senast tre (3) arbetsdagar, och för specialformat senast tio (10) arbetsdagar, före den första exponeringsdagen. Annons ska vara förenlig med Blockets vid var tid tillämpade grafiska riktlinjer. Om annonsmaterial inte levereras i tid är företaget betalningsskyldig för publicering av annons i enlighet med orderbekräftelse, även om Blocket inte på grund av annonsörens dröjsmål publicerat annonsen med start denna dag. Annonsör ger Blocket rätt att omstrukturera, beskära och i övrigt bearbeta annonsmaterialet i den utsträckning Blocket anser lämpligt för annonsering i Blockets kanaler.

  Samtliga rättigheter till material som Blocket framställer, inklusive underlag för möjliggörande av exponering av annonsen såsom t ex html-kod eller annan programkod, tillkommer Blocket eller den rättighetshavare som Blocket representerar.

  Blocket reserverar sig mot slutförsäljning av avtalade annonsytor.

  Annonsörens ansvar för skada

  Annonsören ska hålla Blocket skadelös för all skada, som Blocket och dess företrädare drabbas av till följd av att annonsör (i) använder Blockets kanaler på ett otillåtet sätt, (ii) agerar i strid med lag, eller (iii) publicerar annons som är i strid med lagar och regler eller innebär intrång i tredje mans rättigheter.

  Annonsören ska även ersätta Blocket för skada, avgift eller kostnad som Blocket drabbas av på grund av annonsörens brott mot avtalet. Annonsörens ansvar enligt denna punkt är begränsat till direkt skada, såvida annonsören inte har orsakat skadan uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.

  Annonsörens skyldighet att ersätta Blocket gäller även i fråga om annons eller material som Blocket granskat utan att framställa invändningar.

  Om krav riktas mot Blocket med anledning av en annons ska Blocket informera annonsören därom. Annonsören ska på Blockets begäran, på egen bekostnad och i skälig omfattning, biträda Blocket i hanteringen av krav som riktas mot Blocket med anledning av en annons.

  Blockets kanaler

  Blocket garanterar inte att Blockets kanaler är fria från fel eller avbrott.

  Annonsören är införstådd med och accepterar att antalet besökare på Blockets kanaler varierar från tid till annan. Blocket bär inte något ansvar för sådan variation.

  Blocket förbehåller sig rätten att vidta ändringar i utformningen av Blockets kanaler och därmed också ändra format och utformning av annonser som visas upp i Blockets kanaler.

  Blockets ansvarsbegränsningar

  Om annons inte exponeras i enlighet med avtalet eller annars är behäftad med fel och detta beror på Blocket, kan Blocket helt eller delvis nedsätta avgiften för annonsen eller förlänga avtalad exponeringstid.

  Utöver vad som angetts i punkten ovan ersätter Blocket endast annonsören för styrkta och skäliga kostnader som uppkommit som en direkt följd av att annonsen varit felaktig och högst med ett belopp som motsvarar betalda avgifter för annonsen. Annonsören har således inte någon rätt till ersättning för indirekta kostnader, skador eller förluster, såsom t.ex. utebliven handelsvinst, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador om inte skadan uppstått på grund av Blockets grova vårdslöshet eller uppsåtliga agerande. Blocket är vidare befriat från allt ansvar för skada eller förlust som beror på sådan omständighet som anges i avsnittet Force Majeure nedan.

  Anspråk på ersättning måste, för att kunna göras gällande, riktas mot Blocket inom tre månader från den dag då annonsören fått eller borde fått kännedom om den omständighet på vilken talan grundas.

  Annonsören kan inte göra några andra påföljder gällande gentemot Blocket än vad som anges i dessa allmänna villkor.

  Force Majeure

  Blocket har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar om Blocket kan visa att fel beror på omständighet utanför Blockets kontroll som Blocket inte skäligen kunde förväntas ha räknat med då avtalet träffades och vars följder Blocket inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.


  Förbud mot insamling, överföring och behandling av data

  För de fall annonsör kommer behandla data inom ramen för annonsering under avtalet åtar sig annonsör att behandla sådana data i enlighet med vid var tid gällande version av Schibsted Data Policy for Advertisers som finns tillgänglig på annonswebb.schibsted.se.

  För de fall annonsör förser Blocket eller annat bolag inom Schibsted-koncernen med personuppgifter (till exempel avseende kontaktpersoner hos annonsören) ansvarar annonsör för att denne har laglig grund att lämna ut sådana personuppgifter. Annonsören ansvarar även för att dessa uppgifter får användas för de ändamål som anges i Schibsted Data Policy for Advertisers.

  Överträdelse mot villkoren i detta avsnitt innebär ett väsentligt avtalsbrott.

  Avgifter och betalningsvillkor

  Blocket debiterar annonsören de avgifter som anges i avtalet. Samtliga avgifter anges i svenska kronor exklusive mervärdesskatt.

  Om inte annat anges i avtalet fakturerar Blocket annonsören överenskommet pris i anslutning till avtalets ingående.

  Om inte annat anges i avtalet, ska Blockets fakturor betalas inom 20 dagar från fakturadatum.

  Blocket förbehåller sig rätten att, initialt eller under pågående affärsrelation, kräva att betalning är Blocket tillhanda innan publicering av annonsörens annonser.

  Vid annonsörens dröjsmål med betalning har Blocket rätt att: (i) erhålla dröjsmålsränta enligt lag; (ii) debitera påminnelseavgift; och (iii) helt eller delvis avbryta publiceringen av annonsörens annonser.

  Personuppgifter

  Blockets användare har möjlighet att skicka meddelanden till annonsören via Blockets kanaler. Annonsören är medveten om att annonsören blir personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som dessa meddelanden kan innehålla och att Blocket inte har något ansvar gentemot annonsören för innehållet i meddelanden.

  Överlåtelse

  Annonsören äger inte rätt att utan Blockets skriftliga samtycke helt eller delvis överlåta och/eller pantsätta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet. Blocket har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till annat bolag inom samma koncern som Schibsted ASA eller till tredje part i anslutning till en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar Blockets kanaler.

  Blockets rätt att stänga av annonsören eller avbryta publicering av annonsörens annonser Om en annons, enligt Blockets bedömning, inte uppfyller Blockets villkor för annonsering har Blocket rätt att neka eller avbryta publicering av annons eller göra sådana ändringar i annonsen som krävs för att annonsen ska uppfylla villkoren.

  Blocket har även rätt att, helt eller delvis, stänga av eller avbryta publicering av annonsörens annonser om:

 • Annonsören bryter mot Blockets allmänna villkor.

 • Annonsören, eller representant för Annonsören, beter sig olämpligt gentemot Blockets personal, användare eller andra annonsörer.

 • Annonsören inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut eller andra konsumentskyddande lagar.

 • Blocket har anledning av misstänka att annonsören inte bedriver en seriös verksamhet, t.ex. genom att agera bedrägligt gentemot Blockets användare, sakna nödvändiga tillstånd för att bedriva verksamheten eller tillhandahålla otillräcklig eller missvisande information.

 • Förtida upphörande

  Part har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den andre parten: (i) i väsentligt hänseende åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet och inte inom 14 dagar efter påpekande vidtar rättelse; eller (ii) ställer in sina betalningar eller det annars kan befaras att den andre partens åtaganden inte kommer att bli fullgjorda.

  Blocket har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om Blocket avbryter eller nekar publicering av annonsörens annonser på grund av att annonsören inte följer dessa allmänna villkor.

  Blocket har dessutom rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om Blocket har anledning att tro att Blockets publicering av annonsörens material bryter mot gällande lag, förordning eller föreskrift.

  Rangordning av annonser i Blockets kanaler

  Radannonser som publiceras i Blockets Kanaler listas som huvudregel i kronologisk ordning, dvs. den annons som senast publicerats visas högst upp i vår listning av annonser. En annons som förnyas får en ny tid för publicering och hamnar på ny plats i listningen av annonser.

  I vissa av Blockets kanaler visas annonser baserat på relevans. Det innebär att när en användare gör en specifik sökning listas annonser efter hur relevanta Blocket bedömer att de är för användarens sökning. Hur relevant en annons bedöms vara vid en sökning avgörs främst av hur väl innehållet i annonsen (innehåll, rubrik, kategorisering och plats) stämmer överens med det/de sökord och filter som användaren angett.

  I vissa kategorier i Blockets kanaler kan en annonsör köpa tilläggsprodukter som innebär att annonser som annonsören väljer ut publiceras högst upp i användares flöde. Sådan annons är märkt för att tydliggöra att det rör sig om en köpt placering.

  Tillgång till data

  Blocket får tillgång till data och personuppgifter om annonsören och Blockets användare vid användning Blockets kanaler. Denna data innehåller uppgifter som annonsör och användare själv lämnar till Blocket vid användning av Blockets tjänster, t.ex. genom att skapa ett konto, använda Blockets meddelandetjänst eller genom att publicera, ändra och radera annons.

  Annonsör får tillgång till data som rör annonsörens annonser, t.ex. kan annonsören se hur många visningar en annons har haft. Annonsör inom kategorin fordon kan få tillgång till mer data genom att köpa en tilläggstjänst.

  Blocket kan synliggöra data som Blocket får tillgång till genom annonsörens användning av Blockets kanaler för tredje part. Detta kan ske genom att uppgifter publiceras i aggregerad form, t.ex. genom att Blocket synliggör hur många varor inom en viss kategori som har sålts på Blocket under en viss period, eller genom att uppgifter presenteras direkt, t.ex. genom att Blocket tillgängliggör information om vilket pris andra liknande varor som sålts på Blocket har annonserats till. Denna datadelning avser uppgifter som funnits synliga på Blocket och en annonsör kan inte välja bort denna datadelning.

  När Blockets användare skickar meddelanden till annonsören får annonsören tillgång till personuppgifter i form av e-post och andra eventuella personuppgifter som lämnas i sådant meddelande. Mer information om vilka personuppgifter Blocket får del av vid användandet av Blockets tjänster finns i Blockets personuppgiftspolicy.

  Blocket kommer att ha tillgång till data som genererats vid annonsörens användning av Blocket även efter det att avtalet upphör.

  Tilläggstjänster och -produkter för Blockets användare

  Inom vissa kategorier erbjuder Blocket, eller tredje parter, Blockets användare kompletterande tjänster och produkter i form av exempelvis finansiering, frakt, försäkring, avtalstjänster eller fordonsrapporter.

  Sekretess

  Annonsören ska vidare iaktta sekretess beträffande icke allmänt kända uppgifter om Blockets verksamhet som kommer annonsören till del i samband med avtalet eller annonsering.

  Ändringar och tillägg

  Blocket kan komma att göra förändringar i eller tillägg till dessa villkor. De uppdaterade villkoren kommer då att publiceras i Blockets kanaler. I de fall ändringarna har påverkan på annonsören kommer uppdaterade villkor även att skickas till annonsören via mejl.

  De ändrade villkoren blir gällande för nya annonsörer från och med det datum då de publiceras i Blockets kanaler. Annonsörer som redan ingått avtal med Blocket kommer att meddelas vilken varselperiod som gäller innan de nya villkoren träder i kraft. Sådan varselperiod kommer att vara rimlig och proportionell sett till de förändringar som sker och kommer som huvudregel inte att vara kortare än 15 dagar.

  Annonsör som berörs av meddelade ändringar har rätt att säga upp avtalet med Blocket under varselperioden. Sådan uppsägning ska få verkan inom 15 dagar från tiden för uppsägningen.

  Tillämplig lag

  Avtalet ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag utan beaktande av dess lagvalsprinciper.

  Klagomålshantering och tvister

  Om du har klagomål som du vill rikta mot Blocket ber vi dig kontakta Blockets kundservice som kommer att hantera ditt klagomål.

  Om det uppstår en tvist mellan dig som annonsör och Blocket, rekommenderar vi att du först tar kontakt med vår kundservice för att försöka hitta en lösning.

  Om Blocket och annonsör inte kan hitta en lösning och annonsör vill att tvisten ska avgöras genom medling är Blocket villiga att använda de medlare som anges nedan för att försöka nå en överenskommelse i eventuella tvister med Annonsör utanför domstol.

  Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, www.sccinstitute.se

  Advokatfirman Lundberg & Gleiss, www.lundberggleiss.se

  Parterna har alltid rätt att låta tvist i anledning av detta Avtal avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.