Hem till hem

Användarvillkor för Blockets frakttjänst hem till hem

Välkommen, vad kul att du har hittat vår tjänst för att skicka paket hem till hem! Genom denna frakttjänst kan du skicka mindre och lättare paket direkt hem till köpare av varor som annonserats på Blocket. Varken avsändare eller mottagare behöver besöka ett paketombud för att skicka eller ta emot paket.

Dessa villkor gäller din användning av Blockets frakttjänst för att skicka paket hem till hem, som tillhandahålls av Blocket AB, 556610-3429 (“Blocket”). Frakttjänsten (“Tjänsten”) regleras av dessa allmänna villkor (“Villkoren”) tillsammans med Blockets användarvillkor. Genom att använda Tjänsten åtar du dig att följa, och accepterar att vara bunden av, Villkoren.

1. Allmän beskrivning av Tjänsten

Tjänsten är en frakttjänst för användning mellan privatpersoner och tillhandahålls av Blocket i samarbete med Premo, som distribuerar dagstidningar i Stockholmsområdet. Tjänsten innebär att Premos tidningsbud hämtar upp paket från avsändarens hemadress och levererar det till mottagarens hemadress. Tjänsten är tillgänglig för upphämtning och leverans från och till privatpersoner på adresser som täcks av det område där Premo levererar tidningar. Det innebär att Tjänsten till att börja med kan användas i Stockholmsområdet. I bokningsflödet kan du se om Tjänsten kan användas för leverans mellan din och mottagarens adress. Om Tjänsten inte kan användas för ditt paket kan du istället använda Blocketpaketet.

Vid bokning av Tjänsten ingår du ett fraktavtal med Blocket som regleras av dessa Villkor.

2. Vilka paket kan skickas med Tjänsten?

Tjänsten kan användas av privatpersoner som vill skicka mindre och lättare varor som annonserats på Blocket. Paket som skickas med Tjänsten får inte väga mer än 2 kg och inte vara större än 15 x 25 x 35 cm.

Blocket är inte skyldigt att hantera paket som överskrider ovan angivna begränsningar eller som i övrigt inte följer Villkoren.

Du kan läsa mer om vilka varor som inte får skickas med Tjänsten i punkt 8 nedan.

3. Att skicka varor med Tjänsten

Förpacka varan på rätt sätt

Avsändaren ansvarar för att förpacka varor som ska skickas med Tjänsten så att de är skyddade mot regn och vind och klarar transport och sortering. Varan ska förpackas så att det som skickas inte orsakar skada på annat gods under transporten.

Märk paketet med koden som du fick vid bokningen

Paket som ska skickas med Tjänsten ska vara tydligt märkt med den kod (boknings-ID) som avsändaren får vid bokning av Tjänsten. Om du återanvänder tidigare använt emballage måste eventuella tidigare fraktetiketter tas bort.

Ställ ut paketet på upphämtningsplatsen i rätt tid

Avsändaren ansvarar för att ställa paketet på anvisad upphämtningsplats (vid postlåda eller utanför dörren) senast den tid som anges i bokningsbekräftelsen (normalt sett senast kl 23 dagen innan upphämtning ska ske). Paketet ska placeras så att det är synligt för transportören, det får till exempel inte läggas i en postlåda eller någon annan sluten behållare.

Upphämtning av paketet sker inom 8 timmar från tidpunkten då avsändaren senast ska ha ställt ut paketet på upphämtningsplatsen (normalt sett kl 23).

Spåra leveransen

Avsändare och mottagare kan följa paketets resa via spårningstjänsten.

Om paketet inte kan hämtas upp av transportören

Om transportören inte kan hämta paketet, kommer avsändaren att meddelas. I sådana fall ansvarar avsändaren för att ta tillbaka paketet från upphämtningsplatsen.

Om avsändaren har orsakat att paketet inte kan hämtas av transportören, till exempel genom att inte ha ställt ut paketet på angiven upphämtningsplats i tid eller om paketet överskrider begränsningarna för Tjänsten, har Blocket rätt att avbryta Tjänsten utan återbetalning av fraktavgiften.

Om paketet inte kunnat hämtas av transportören vid angiven tid, och detta inte beror på avsändaren, får Blocket bestämma om Tjänsten ska avbrytas (med återbetalning av fraktavgiften) eller det ska göras ett nytt upphämtningsförsök.

Om paketet inte kan lämnas hos mottagaren

Om transportören inte kan lämna paketet hos mottagaren, kommer avsändaren att meddelas. I sådana fall kommer paketet skickas tillbaka till avsändaren.

Om avsändaren har orsakat att paketet inte kan lämnas hos mottagaren, till exempel genom att lämna ofullständiga eller felaktiga uppgifter om mottagaren eller mottagarens adress, har Blocket rätt att avbryta Tjänsten och returnera paketet till avsändaren. Om paketet skickas tillbaka till avsändaren på grund av att avsändaren angett ofullständig eller felaktig information har Blocket rätt att debitera avsändaren för returfrakten.

4. Att ta emot paket

När mottagaren bor i ett flerfamiljshus med postfack i entrén levereras paket i postfacket om paketet ryms däri. Annars ställs paketet utanför mottagarens dörr.

När mottagaren har sin postlåda utanför huset levereras paketet i postlådan om paketet ryms däri. Annars ställs paketet bredvid postlådan.

Mottagaren ansvarar för att kontrollera om paketet har några skador i samband med mottagandet. Eventuella skador ska dokumenteras och anmälas så snart som möjligt till avsändaren som kan reklamera skadan till Blocket.

5. Leveranstid

Normal leveranstid är inom 3 dagar från upphämtning. Leveranstiden är ungefärlig och kan inte garanteras.

Upphämtning och leverans sker inte på tidningsfria dagar, då morgontidningar inte delas ut.

6. Ansvar för paketet

Avsändaren ansvarar för paketet och dess innehåll fram till tidpunkten när paketet har hämtats upp av Blockets transportör.

Blocket ansvarar för paketet och dess innehåll under transporten.

Mottagaren ansvarar för paketet och dess innehåll från den tidpunkt när det har levererats och finns tillgängligt på angiven leveransadress.

Detta innebär att Blocket inte ansvarar för förlust eller skada på paketet eller dess innehåll som inträffar innan paketet har hämtats upp av transportören eller efter att paketet har levererats på angiven leveransadress.

7. Information som ska lämnas av avsändaren när Tjänsten beställs

Följande information måste lämnas av avsändaren i samband med beställning av Tjänsten. Alla uppgifter som lämnas måste vara korrekta och fullständiga.

 • Adress där paketet ska hämtas och information om vem som är avsändare, inklusive namn, ev ℅, adress, e-post och mobilnummer.

 • Vem som är mottagare av paketet och information om mottagarens namn, ev ℅, adress, e-post och mobilnummer.

 • Avsändaren ansvarar för att rätt adressinformation uppges. Bekräftelser och aviseringar om paketets upphämtning och leverans sker via SMS. Därför är det mycket viktigt att avsändaren anger korrekt information om sitt och mottagarens mobilnummer.

 • Värde på det som ska skickas. Värdet bör motsvara det pris som mottagaren betalar för varan och används i samband med en eventuell ersättning för förlorad eller skadad vara.
 • 8. Varor som inte får skickas med Tjänsten

  Tjänsten får endast användas för att skicka varor som annonserats på Blocket.

  Paket som skickas med Tjänsten får inte innehålla varor som inte får annonseras på Blocket (se Blockets användarvillkor för vägledning om vilka varor som inte är tillåtna på Blocket), till exempel varor som är olagliga, farliga eller på annat sätt olämpliga att fraktas. Tjänsten får inte heller användas för att skicka gods som är temperaturkänsligt, innehåller flytande innehåll/vätskor, växter, djur, kontanter, värdepapper eller liknande.

  Avsändaren ansvarar för att paketets innehåll inte strider mot ovanstående regler.

  Blocket ansvarar inte för försändelser som strider mot Villkoren. Om avsändaren försöker skicka paket med innehåll som strider mot Villkoren har Blocket rätt att avstå från att hämta upp paketet, kassera det eller förstöra dess innehåll. Avsändaren ska ersätta Blocket och transportören för all skada som uppstår till följd av att avsändaren brutit mot Villkoren. Avsändaren är också skyldig att ersätta Blocket för eventuella kostnader för förstöring och andra administrativa kostnader.

  Blockets transportör kan undersöka och vid behov, öppna en leverans om man misstänker att ett paket innehåller förbjudet material eller i sig är farligt att skicka. Detsamma gäller om det finns misstankar om att varan inte är korrekt förpackad och av detta skäl antas kunna skada personer, utrustning eller andra paketförsändelser. Transportören har också rätt att öppna ett paket om det inte är märkt med en kod, eller om den angivna koden är felaktig, i syfte att försöka genomföra leverans av paketet.

  9. Blockets ansvar och ersättning för försening, förlust eller skada

  Blocket ansvarar för att paketet hämtas upp och distribueras i enlighet med fraktavtalet med avsändaren.

  Om paketet inte hämtas upp på överenskommet datum kommer transportören att kontakta avsändaren för att informera om orsaken till att upphämtningen misslyckades och ordna upphämtning vid ett senare datum. Om paketet inte kunnat hämtas upp enligt överenskommelse ansvarar avsändaren för att ta hand om paketet.

  Om upphämtning inte utförs och det inte beror på att avsändaren brutit mot Villkoren kan avsändaren få återbetalning av fraktavgiften. Avsändaren ska i sådant fall kontakta Blockets kundservice senast 48 timmar efter upphämtningsförsöket. Det kan ta upp till 14 dagar innan pengarna returneras till det kreditkort som användes för att genomföra betalningen.

  Försening

  Blocket garanterar inte en viss leveranstid och ansvarar inte för eventuella skador som uppstår på grund av att leveransen är försenad i förhållande till vad avsändare eller mottagare förväntade sig. Om det skulle uppstå väsentliga förseningar, vilket är fallet om paketet inte har levererats inom en vecka från upphämtning av paketet, har dock avsändaren rätt till återbetalning av avgiften för Tjänsten.

  Förlust eller skada

  Om paketet försvinner eller varan skadas under transporten, ersätter Blocket avsändaren med varans värde (vid försvunnet paket) eller med ett belopp som motsvarar skadan (vid transportskada), dock med max 750 kronor per paket inklusive fraktkostnaden.

  Avsändaren ansvarar för att vara som skickas med Tjänsten är korrekt förpackad. Eventuella skador under transporten som beror på bristfällig förpackning är avsändarens ansvar.

  Utöver vad som sagts ovan har Blocket inget ansvar för fel och förseningar och svarar inte för någon skada, vare sig direkt eller indirekt.

  10. Reklamation

  Vid misstanke om förlust eller skadat paket ska avsändaren göra en skriftlig reklamation så snart som möjligt till Blocket.

  Avsändare som begär ersättning för förlust eller transportskada måste skicka in underlag i samband med sin reklamation. Avsändaren behöver kunna lämna Blocket bland annat följande information:

 • Beskrivning av skadan.

 • Dokumentation som visar varans värde i form av kvitto eller kopia på annons.

 • Om det dokumenterade varuvärdet överstiger det värde som avsändaren uppgav i samband med beställning av Tjänsten, förbehåller sig Blocket rätten att ersätta värdet som angavs vid beställningen. Vid bristfälliga uppgifter om eller tvivel kring varans värde får Blocket basera värdet på varan på liknande produkt med ledning av vad varan värderas till på Blocket eller andra marknadsplatser.

 • Boknings-ID eller kollinummer.

 • Vid begäran om ersättning för transportskada - beskrivning av skadan, foton på paket, emballage och den skadade varan samt dokumentation som visar att paketet var korrekt förpackat. Blocket och Premo har rätt att besiktiga skadade varor.

 • Vid godkänd reklamation ersätts avsändaren med ett maxbelopp om 750 kronor (inklusive fraktkostnaden). Ersättning utbetalas i första hand till avsändaren men kan efter överenskommelse med avsändaren utbetalas till mottagaren.

  11. Kontakt

  Om du har frågor om Tjänsten eller frågor om en specifik leverans kan du kontakta Blockets kundservice via detta formulär.

  Du kan spåra ditt paket i vår spårningstjänst som du hittar här.

  12. Ändra eller avbeställa Tjänsten

  Om du vill avbeställa en bokad frakt eller ändra upphämtningstid behöver du kontakta Blockets kundservice. För att kunna göra ändringar av eller avbeställa en bokad frakt måste Blockets kundservice få ditt meddelande senast kl 22 dagen innan då du enligt ordinarie beställning skulle ha ställt ut paketet för upphämtning. Detta innebär att om du gör din bokning av Tjänsten samma dag som du ska ställa ut paketet kan du inte avbeställa eller ändra upphämtningstiden.

  13. Ångerrätt

  Tjänsten tillhandahålls av Blocket som företag till dig som konsument. När du köper tjänster av ett företag via Internet har du som regel 14 dagars ångerrätt. Men när du använder Tjänsten frånsäger du dig din ångerrätt eftersom Tjänsten innebär att du, efter att tiden för avbrytande av bokningen har passerat, begär att tjänsten påbörjas omedelbart. Det innebär att du accepterar att ångerrätten upphör när avbeställning av Tjänsten inte längre är möjlig enligt Villkoren.

  14. Köp och försäljning av varor mellan privatpersoner

  Avtal om köp och försäljning av vara ingås mellan köpare och säljare via Blockets marknadsplats. Blocket är inte part i denna avtalsrelation. Det innebär att frågor som handlar om köpet, till exempel frågor om varans skick eller överensstämmelse med beskrivningen i annonsen ska hanteras direkt mellan köpare och säljare. Tänk på att konsumentlagstiftningen inte gäller vid köp mellan privatpersoner. Detta innebär bland annat att du inte har någon ångerrätt, bytesrätt eller öppet köp om du är missnöjd med varan.

  15. Behandling av personuppgifter

  Vid användning av Tjänsten behandlar Blocket dina personuppgifter. I Blockets personuppgiftspolicy framgår hur Blocket samlar in och använder dina personuppgifter.

  Dina personuppgifter behandlas av Blockets transportör Premo (Pressen Morgontjänst KB) som personuppgiftsbiträde.

  16. Meddelanden

  Meddelanden till Blocket skickas till Blockets kundservice. Meddelanden till dig från Blocket skickas till din senast uppgivna e-post.

  Meddelanden kring leveransens status skickas av Blockets transportör till avsändaren och mottagaren via SMS till de mobilnummer som angetts av avsändaren i samband med beställning av Tjänsten.

  17. Förändringar i Villkoren

  Blocket kan komma att ändra Villkoren från tid till annan. I den mån vi gör väsentliga förändringar kommer vi att meddela dig om förändringarna innan de träder i kraft. Den version som är gällande kommer att finnas publicerad på Blockets hemsida.

  18. Tvist

  Om du inte är nöjd med Blockets hantering av eventuella klagomål har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se.

  Svensk rätt tillämpas på detta avtal och eventuella tvister ska hanteras av allmän domstol.

  Schibsted logo
  Blocket är en del av Schibsted.
  Schibsted ansvarar för hanteringen av din data på den här webbplatsen.Läs mer