Allt om klimatkompensation

Allt om klimatkompensation

Med denna snabbguide vill vi öka förståelsen för vad klimatkompensation innebär, hur den gör nytta och hur man går tillväga för att klimatkompensera.

Resvanor och utsläpp

Resande står för en stor andel av medelsvenskens klimatavtryck. Allt fler börjar inse att detta är ohållbart och undrar över hur man kan minska denna negativa påverkan. Att sluta flyga, ta tåget istället för bilen eller klimatkompensera lyfts fram som lösningar på hur individer kan minska sin egen klimatpåverkan.

Vad är mitt klimatavtryck

Det första steget handlar om att vara medveten om sitt eget klimatavtryck och vilka utsläpp som man bör kompensera för. Är det bilresan till jobbet, uppvärmningen av huset, flygresan till Thailand eller kossorna i hagen som bidrar till utsläpp? För de allra flesta svenska är det flygresor som är den största boven. Med hjälp av WWF:s Klimatkalkylatorn är det möjligt att räkna ut sin personliga klimatpåverkan.

Vad är klimatkompensation?

Syftet med klimatkompensation är att ta betalt för utsläpp av koldioxid (ex. flygresa) och sedan använda de pengarna för att investera i projekt som bidrar till minskade utsläpp av koldioxid. Denna typ av projekt är inte kopplade till resan på något sätt, utan kan vara klimatpositiva projekt såsom att bygga vindkraftverk eller plantera skog som minskar koldioxiden i atmosfären. Klimatkompensationen är alltså inget som direkt tar bort den negativa effekten av resan, men den skapar en positiv effekt någon annanstans som motsvarar utsläppen från resan.

Blocket Resor samarbetar med GoClimateNeutral

När man klimatkompenserar i samband med bokning av resa via Blocket så görs denna kompensation genom företaget GoClimateNeutral som endast stöttar projekt som är certifierade enligt Gold Standard. Både privatpersoner och företag kan via GoClimatNeutrals tjänst för klimatkompensation bidra med finansiering av energieffektiviserande projekt samt av projekt som ökar mängden förnybar energi i världen. GCN har idag ett 50-tal företagskunder, bland annat Netlight Consulting och Norrsken Foundation.

Varför klimatkompensera?

För att undvika framtida katastrofer som är orsakade av klimatförändringar måste människans påverkan på klimatet minska. Klimatkompensation för en flygresa räcker inte i sig för att vända den negativa utvecklingen - det krävs en rad olika insatser. Men varje enskild insats är ett sätt att ta ansvar och tillsammans gör vi skillnad.

Klimatkompensation bidrar till att synliggöra och lindra negativa klimateffekter. Det kan också öka motivationen för människor att ställa om sina resvanor då kompensationen även märks i plånboken. Utöver att bekämpa klimatförändringarna så bidrar vissa klimatkompensationsprojekt samtidigt till att skapa gröna jobb, anständiga arbetsvillkor, ekonomisk tillväxt och ökad biologisk mångfald.

Gör klimatkompensationen verkligen nytta?

Det finns många sätt att klimatkompensera på, men långt ifrån alla har en dokumenterad och långsiktig effekt. För att vara säker på effekten bör man välja certifierade projekt där utsläppsminskningarna är dokumenterade och effektiva, exempelvis:

Utvalda CDM projekt: FN-certifierade och verifierade projekt som oftast handlar om investeringar i utsläppsminskande projekt i utvecklingsländer. Gold Standard: En kvalitetsstämpel för klimatkompensationsprojekt som innebär strikta regler med ytterligare krav på socialt ansvarstagande och hållbar utveckling.

Räcker det verkligen med att klimatkompensera?

Det absolut bästa är att klimatkompensera och avstå flygresan. Om du ändå tänker flyga är det bättre att klimatkompensera än att inte alls ta ansvar för utsläppen som flygresan genererar.

Bromsar inte klimatkompensation den hållbara utvecklingen?

Det finns ingen forskning som visar att människor som klimatkompenserar behåller sin nivå av utsläpp eller ökar dem i högre grad än människor som inte klimatkompenserar. Det är en farhåga en del lyfter i samband med diskussionen om klimatkompensation, men det finns ingen data som vi har hittat som tyder på det. Det finns inte heller någon forskning som visar på att privatpersoner som klimatkompenserar minskar sina utsläpp. Dock visar GoClimateNeutrals egna användarundersökning att 85 % av deras användare aktivt arbetar med att minska sina utsläpp. Det finns studier gjorda på företag som visar att klimatkompenserande företag reducerar sina utsläpp mer och snabbare än de som inte gör det enligt en analys från Ecosystem Marketplace (2015).

Är det inte bättre att stötta projekt i Sverige istället för utlandet?

Vi behöver definitivt sätta in åtgärder i Sverige, men utgångspunkten är att dessa kommer att ske ändå tack vare olika styrmedel och den svenska klimatlagen. Tanken med klimatprojekt inom FNs ramverk är att utvecklade länder ska stötta utvecklingsländer finansiellt och med tekniköverföring. Det är mer kostnadseffektivt att stötta projekt i utvecklingsländer. Det finns ett fåtal Gold Standard certifierade projekt i Tyskland, Turkiet och Schweiz. Priset för att klimatkompensera ett ton där ligger runt 1000 kr/ton jämfört med 20-400 kr i utvecklingsländer. Ett kriterium för klimatkompensationsprojekt är att det är additionellt, dvs att projektet inte hade kunnat genomföras utan finansieringen från klimatkompensationen. Det kriteriet är svårt att säkerställa i ett land som Sverige. Det finns olika behov i olika länder. Sverige har väldigt låg fossilbaserad elproduktion jämfört med många andra länder som behöver hjälp både finansiellt och i vissa fall kunskapsmässigt för att kunna ställa om.

Vilka faktorer påverkar priset på klimatkompensation?

Flera olika faktorer påverkar kostnaden som oftast redovisas i ton. Här är några av dem: Typen av projekt - ett projekt som syftar till att lokalbefolkningen använder någon form av spisar istället för att de lagar mat över öppen eld har en kostnad och att bygga en vindkraftspark en annan. Antalet samhällsnyttor som projektet och projektägaren bidrar med utöver klimatnyttan - solpaneler på lokalbefolkningens tak, rent vatten etc Tillgång och efterfrågan på klimatkompensation Marginaler hos de som säljer klimatkompensation

GoClimateNeutral fokuserar på de mest priseffektiva certifierade projekten med hög klimatnytta. De köper in stora volymer vid ett och samma tillfälle och erbjuds på så sätt ett bättre pris. De jobbar med låga marginaler mot privatpersoner och lite högre mot företagskunder.

Hur kan jag vara säker på att mina pengar gör skillnad?

För att vara säker på att pengarna gör nytta finns olika standarder för klimatkompensation som CDM, Gold Standard, Plan Vivo, VCS och FairTrade som utvärderar olika parametrar i projekt beroende på vad de bidrar med.

Alla projekt som stöttas via GoClimateNeutral är certifierade av Gold Standard. Gold Standard grundades av flera internationella frivillighetsorganisationer, däribland WWF, där ett 80-tal av dessa fungerar som rådgivare för certifieringens utveckling. Därtill tredjepartsgranskas alla projekt av bland annat TÜV och DNV och deras protokoll är offentliga och följer projekten under hela projekttiden.

Projekten ska uppfylla vissa kriterier för att säkra verklig klimatnytta:

  • Additionalitet - projektet skulle inte blivit av utan pengarna från klimatkompensation – en förutsättning för att man åstadkommer en verklig förändring jämfört med hur det hade blivit utan investeringen.
  • Verifierbarhet - klimatkompensationen har kvantifierats och verifierats av en oberoende tredje part.
  • Spårbarhet - klimatkompensationen ska kunna spåras så att den inte har sålts, eller i framtiden kan säljas, till andra kunder också.
  • Beständighet - klimatnyttan ska vara beständig och inte kunna försvinna senare.
  • Bidrag till hållbar utveckling - utöver själva klimatnyttan ska projekten även bidra till hållbar utveckling på andra sätt, exempelvis genom att bidra med arbetstillfällen eller till renare luft i regionen.
  • Vad kan jag mer göra?

    Ta reda på hur stora utsläpp du har, exempelvis genom en mer detaljerad kalkylator som klimatkontot.se eller genom en mer förenklad variant som på goclimateneutral.org Minska dina utsläpp - byt biffen mot vego några dagar i veckan, ta cykel istället för bilen och testa tåget istället för flyget. Klimatkompensera för hela din livsstil och inte enbart för delar av den via exempelvis goclimateneutral.org

    Gå tillbaka